Začněme spolu

Na začátku školního roku 2017/2018 schválilo MŠMT naší škole projektovou žádost „Začněme spolu“, financovanou z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Projekt jsme realizovali ve školních letech 2017/2018 a 2018/2019.

Díky tomuto projektu:

  • jsme podpořili vzdělávání našich učitelů, zaměřené na rozvoj intelektově nadaných žáků,
  • sdíleli jsme znalosti a zkušenosti týkající se využití metody CLIL ve výuce,
  • prohloubili jsme své znalosti o programu Začít spolu,
  • prostřednictvím čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her jsme podpořili intelektový rozvoj našich žáků,
  • zorganizovali jsme sérii setkání rodičů s profesionály z oblasti vzdělávání, jejichž prostřednictvím jsme přiblížili rodičům našich žáků vzdělávací a výchovné přístupy, na nichž je založena koncepce školy.

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006727