Školní rok 2022/2023

 • Přijímací zkoušky žáků 5. tříd
  • 65% úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia.
  • Ostatní žáci navštěvují druhý stupeň základních škol převážně s rozšířenou výukou cizího jazyka nebo s jinou specifikací.
 • Testování SCIO
  • Výsledky testování ukazují, že naši třeťáci jsou na tom lépe než 80 % ostatních zúčastněných škol, nejlepších výsledků dosáhli v matematice a angličtině.
  • Páťáci se se svými znalosti zařadili mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování, nejlepší výsledky měli v matematice, angličtinu mají v průměru na úrovni A2 (Úroveň A2 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci 9. třídy základní školy).
 • Testování České školní inspekce
  • Ve školním roce 2022/2023 nás oslovila i ČSI v rámci výběrového zjišťování, cílem bylo poskytnutí informací o tom, nakolik je jednotlivý žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu.
  • Průměrná úspěšnosti žáků naší školy ve Čtenářské gramotnosti je 82 %. Dále byl ČSI zprostředkován test Dovedností usnadňující učení, zde naši žáci mají průměrnou úspěšnost 52 %.
 • Šetření JCMM - Invenio
  • Žáci, 3. a 4. tříd v celkovém počtu 54, se zapojili do screeningového psychodiagnostického šetření společnosti JCMM, a to systémem Invenio, který je vyvíjen na Katedře psychologie Masarykovy univerzity v Brně. Cílem tohoto šetření bylo identifikovat nadané žáky pomocí skupinově počitačově administrované screeningové psycho-diagnostické metody. Žáci byli monitorováni v těchto oblastech: logická dedukce, logické myšlení, kvantitativní usuzování, efektivní učení a asociační paměť. Řada žáků dosahovala mimořádně rozvinutých schopností.