Hodnocení ČSI

Hodnocení školy Českou školní inspekcí

Hodnocení České školní inspekce -  leden 2024 najdete ZDE.

 

Hodnocení České školní inspekce - rok 2021

Počátkem března 2021 nás "distančně" navštívila Česká školní inspekce (dále jen ČŠI). V rámci projektu, jehož cílem bylo sledovat aktuální úroveň on-line výuky na školách a vyhodnotit formu distanční výuky jako takové, inspektoři ČŠI navštívili v naší škole 10 on-line hodin u 10 vyučujících. Obsáhli tak téměř celý učitelský tým. Zaměřili se nejen na cíle, obsah a formy vzdělávání, ale i na dovednosti a zapojení žáků. I pro nás bylo užitečné vyslechnout si zpětnou vazbu a srovnání s jinými školami.

A jak to tedy celé dopadlo?

Ve srovnání s ostatními školami, které inspekce navštívila, a bylo jich opravdu dost, jsme podle ČŠI obstáli na výbornou. Pevně věřím, že Vás tyto závěry potěší stejně jako nás. 

Podle zjištění ČŠI má ZŠ Didaktis:

 • nadstandardně obsáhlou škálu nabízených online hodin (povinné předměty, AJ konzultace, ŠD, výchovy, rodilý mluvčí),
 • velmi dobře sestaveny rozvrhy pro jednotlivé ročníky, co do počtu online hodin i do skladby jednotlivých dnů,
 • velmi zdatně doplněnou online výuku (synchronní) úkoly v Google classroom (asynchronní).

Dále naše škola:

 • a jednotliví vyučující nabízejí nadstandardně možnosti konzultací pro žáky i pro rodiče,
 • dbá na celkový rozvoj žáka, vyhlašuje výzvy, soutěže, dobrovolné meety pro spolužáky,
 • zajistila jednotné online prostředí pro distanční výuku,
 • sleduje a vede vyučující ke vzájemnému sdílení, ke zpětné vazbě, pořádá pravidelné porady, hospitace.

ČŠI si všímala také pedagogické činnosti učitelů a posuzovala rovněž zapojení či motivaci samotných žáků v on-line výuce. Podrobnější hodnocení od ČŠI naleznete ZDE.

Hodnocení České školní inspekce 2014

Vynikající úroveň naší školy potvrdila také Česká školní inspekce, jejíž pracovníci nás v listopadu 2014 navštívili a provedli u nás inspekční činnost. Svá zjištění shrnuli v následujících hodnoceních.

Základní a mateřská škola

Hodnocení podmínek vzdělávání

 • „Řízení školy je promyšlené, s konkrétně nastavenými záměry a strategiemi dalšího rozvoje školy.“
 • „Zaměstnanci školy mají konkrétně vymezené kompetence, zodpovědnost a plnění svých povinností věnují velkou pozornost. Nastavili systémy jak plánování činnosti školy a vzdělávání tak i jejich pravidelného vyhodnocování.“
 • „Pozitivem v řízení školy jsou jednání pedagogické rady a pravidelné porady školního týmu. Významně přispívají k podpoře týmové spolupráce a sjednocování pedagogických přístupů.“
 • „Bezpečnosti a ochraně zdraví dětí a žáků škola věnuje odpovídající pozornost. Pravidla jsou součástí základních dokumentů školy; děti, žáci i dospělí je přirozeně dodržují. Má vyhodnocena rizika a nastavena pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve škole, při akcích pořádaných mimo školu i pro činnost při mimořádných událostech.“
 • „Pro naplňování všech vzdělávacích programů má škola velmi dobré materiální podmínky. Její prostory jsou nové, čisté, vzdušné a vkusně vyzdobené pracemi dětí a žáků.“
 • „Spolupráce s partnery přispívá ke zkvalitňování podmínek a průběhu vzdělávání dětí a žáků. Spolupráce se zákonnými zástupci je pravidelná, založená na osobní komunikaci. Zajišťuje mimořádně dobrou vzájemnou informovanost zejména o průběžných výsledcích a chování dětí a žáků a pomáhá účinně řešit vzniklé problémy.“

Hodnocení průběhu vzdělávání

 • „Škola při vzdělávání dětí a žáků ve své koncepci usiluje stát se moderní školou, která využívá moderní metody výuky umožňující efektivní propojení informace se zkušeností a zážitkem a která umožňuje cílený rozvoj jejich dovedností a kompetencí.“

Základní škola

Hodnocení podmínek vzdělávání

 • „Ve třídě základní školy je výuka personálně zabezpečena velmi dobře. Učitelka splňuje odbornou kvalifikaci pro činnost, kterou vykonává. Její předností je aktivní znalost anglického jazyka, který přirozeně používá v průběhu výuky. Velmi dobrou kvalitu její práce výrazně ovlivňuje využívání poznatků a dovedností v inovativních moderních pedagogických přístupech.“
 • „Učebna základní školy je zařízena novým žákovským nábytkem a svým vybavením zajišťuje podnětné prostředí pro jejich vzdělávání. Žáci mají k dispozici dostatek kvalitních pomůcek a didaktického materiálu.“

Hodnocení průběhu vzdělávání

 • „Vzdělávání žáků v základní škole je realizováno v souladu s příslušnými právními předpisy. Jeho organizace odpovídá příznivým personálním a materiálním podmínkám a filozofii školy. Respektuje psychohygienické zásady vzdělávací práce i specifické podmínky školy.“
 • „Průběh vzdělávání v základní škole je pozitivně ovlivňován velmi dobrým klimatem ve škole, které se projevuje v klidné a pohodové atmosféře. Vyučující vstřícně komunikuje s žáky a respektuje jejich individuální potřeby. V závislosti na organizaci vyučování využívá odpovídající formy a metody vzdělávací práce. Žáci se aktivně zapojují do individuálních i skupinových činností, při kterých si osvojují potřebné vědomosti a dovednosti.“
 • „Účinná podpora čtenářské, cizojazyčné a sociální gramotnosti se projevuje v jejich velmi dobré dovednosti reprodukovat obsah přečteného a orientovat se v textu, rozdělit si úkoly a spolupracovat při vyhledávání potřebných informací.“
 • „Vzdělávací proces směřuje k postupnému osvojování všech klíčových kompetencí základního vzdělávání.“

Hodnocení výsledků vzdělávání

 • „Základní škola má kvalitně nastavený systém plánování a hodnocení výsledků vzdělávání, který postupně začíná využívat a se kterým seznámila všechny účastníky vzdělávání. Pozitivem je, že se cíleně zaměřuje na vedení žáků k sebehodnocení a podrobnějšímu hodnocení kvality vlastní práce.“

Mateřská škola

Hodnocení podmínek vzdělávání

 • „Uspořádání prostorné třídy mateřské školy i její vybavení převážně novými didaktickými pomůckami odpovídá potřebám předškolního vzdělávání. Způsob uložení pomůcek dětem umožňuje samostatnost při jejich využívání.“

Hodnocení průběhu vzdělávání

 • „...kvalitně zpracovaný ŠVP pro předškolní vzdělávání, který má dobrou vypovídací hodnotu. Přehledně a srozumitelně informuje o filozofii, záměrech a směřování školy. Promyšleně stanoví strategie, jasně určuje priority ve vzdělávání, při kterých jsou uplatňovány moderní pedagogické přístupy. Vzdělávací obsah zpracovaný formou integrovaných bloků je předpokladem pro zajišťování komplexního rozvoje osobnosti dítěte.“
 • „ŠVP pro předškolní vzdělávání klade důraz na posílení vědomí vlastní důstojnosti dítěte, jeho vnímavosti k druhému člověku, rozvoji osobité tvořivosti, fantazie a schopnosti reflektovat a pojmenovávat vlastní postoje a prožívání. K jeho naplňování má škola výhodné personální zajištění (téměř celou dobu byly při výuce přítomny obě učitelky) a nízký počet dětí ve třídě.“
 • „Velmi dobrou úroveň má průběžné, přirozenou formou prováděné seznamování s anglickým jazykem. Děti spontánně komunikují s učitelkami, které používají anglický jazyk. Rozumějí jejich pokynům.“
 • „Denní režim respektuje biorytmus dětí a umožňuje uspokojovat jejich individuální potřebu spánku a odpočinku.“

Hodnocení výsledků vzdělávání

 • „Z hlediska vytváření klíčových kompetencí dosahuje škola nejvýraznějších výsledků v sociální oblasti. Děti přicházejí do tříd s radostí a cítily se v nich spokojeně, bezprostředně navazují kontakty s kamarády i dospělými. Mají dobře upevněné hygienické, zdvořilostní návyky.“

Zájmové vzdělávání

Hodnocení podmínek vzdělávání

 • „Zázemí i vybavení pro zájmové vzdělávání umožňuje dobře realizovat cíle stanovené v ŠVP školní družiny.“

Hodnocení průběhu vzdělávání

 • „Základním dokumentem pro vzdělávací a zájmové činnosti ve školní družině je dobře zpracovaný ŠVP školní družiny.“
 • „Zájmové vzdělávání zajišťované školní družinou navazuje na základní vzdělávání v dopoledních i odpoledních hodinách. Umožňuje ověřování a upevňování školních poznatků a získávání dalších formou her a dalších činností. Plánované i jednorázové činnosti podporují nadání žáků a jejich celkový rozvoj.“
 • „Také v zájmovém vzdělávání bylo zajištěno intenzivní seznamování s anglickým jazykem v každodenních běžných komunikačních situacích.“
 • „Různorodé činnosti ve školní družině vhodně podporují zdravý psychický vývoj účastníků a umožňují jim relaxovat po soustředění ve vyučování.“

Další články

IMG_1516

LEGO nás baví!!!

Včera, v úterý 16. 4. 2024 byla naše škola plná barevných kostiček LEGA a připravený program naplnil očekávání dětí i učitelů. Byla to prostě zábava, u které jsme se hodně naučili. Program byl konstrukčně zaměřený a děti se do něj pustily s nadšením…

LEGO

Hrátky s Legem

Kdo si hraje, ten nezlobí........ i proto bude v úterý 16.4. den nezlobení, ale hraní si s Legem. Že si s Legem umí hrát každý? Jasně, ale my překročíme stín kostiček a nahlédneme do světa logiky. Přijdou za námi zkušení lektoři ze https:/…

20240412_095659

Učíme se společně

Krásný jarní týden zakončili naši páťáci a prvňáčci společnou hodinou. Tématem byla prostorová představivost - krychle, kostky, stavby, plánky, patra, povrch - stihli jsme všechno! Páťáci si navíc v pracovních činnostech připravili pro svá…