Covid-19 a distanční výuka

COVID ve školách (podzim 2021)

Přehlednou informace o tom, kdo a o čem rozhoduje, neleznete ZDE.

Informace o organizaci výuky od 12. 4. 2021

 

Provoz ZŠ od 12.4.2021 - 3.-5. třídy prezenčně, 1.-2. třídy distančně
 

Provoz ZŠ od 19.4.2021 - 1.-2. třídy prezenčně, 3.-5. třídy distančně,
 

 •  ranní družina je z důvodu homogenity skupin zrušena,
 • 7:30 - 8:00 příchod žáků do školy, desinfekce, šatna, odchod do kmenové třídy,
 • 8:00 - samotestování za dohledu třídního vyučujícího,
 • 8:15 - 8:20 výsledky testů, 
 • 8:30 - začátek vyučování,
 • konec vyučování dle rozvrhu a rozpisu odchodu na obědy (cca 12:00 - 13:00),
 • 16:30 - 17:00 konec ŠD

 

Třídy a vychovatelé ŠD během rotační výuky:

 • I.A a III.B - Honza Múčka, 725 694 927,
 • I.B  a IV.A  - Martina Nesvadbová, 725 694 922,
 • II.A a IV.B -  Monika Kučerová, 725 884 349,
 • II.B a II.A - Zuzka Mrštinová, 720 934 068,
   

Pro vyzvedávání žáků ze ŠD používejte uvedená mobilní čísla, popř. na oddělení 1. a 2. družiny..

Družina bude maximálně využívat pobyt venku, uzpůsobte prosím tomu oděv dětí.

Žáci zůstávají i v ŠD ve své kmenové třídě.

Vyučování - prezenční výuka ve škole

 • pro jednotlivé třídy budou sestaveny rozvrhy, které budou respektovat doporučení MŠMT,
 • rozvrhy budou zavedeny do Online školy nejpozději v pondělí 12.4.2021,
 • pondělní výuky bude mít především adaptační, hravý charakter,

Hygienická opatření

 • zůstávají stejná jako před uzavřením škol,
 • desinfekce rukou,
 • roušky nebo respirátory pro žáka (2 ks na den),
 • rozestupy,
 • jídelna pro omezený počet žáků v jeden okamžik,
 • homogenní skupiny,
 • větrání, pobyt venku atd.

 

Testování žáků - LETÁK PRO RODIČE
 

 • je podmínkou pro účasti žáka na prezenční výuce,
 • probíhá 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, v 8:00 v kmenové třídě,
 • samotestování za dohledu třídního učitele či dalšího personálu,
 • před 1. testováním bude provedena instruktáž,
 • jedná se o neinvazivní metodu,
 • neprovádí se u žáků, kteří prodělali COVID-19 a neuplynulo 90 dnů od 1. pozitivního PCR testu - nutno prokazatelně doložit písemnou zprávou od lékaře, písemnou zprávou z laboratoře apod. - tuto předejte třídnímu učiteli!
 • neprovádí se, pokud žák doloží negativní výsledek testu (PCR nebo antigen) provedený v odběrovém místě, který není starší 48 hodin,
 • v případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s pravidelným testováním během prezenční výuky, zůstává žák doma, jeho absence je omluvena a pracuje na základě zaslaného seznamu učiva, viz týdenní mail. V tomto případě nelze nahradit prezenční výuku distanční výukou.
 • výsledky testování se evidují ve škole,
 • v případě pozitivního nálezu bude škola zákonného zástupce ihned informovat o nutnosti vyzvednutí si žáka ze školy a dále bude postupovat na základě manuálu Covid-19 - testování ve školách, duben 2021,
 • na výsledky testu můžete vyčkat před školou, pozitivní výsledek vykomunikujeme se zákonným zástupcem telefonicky cca 20 - 30 minut po testování,
 • více informací v příloze - leták pro rodiče.

 

Informace o organizaci výuky od 1. 3. 2021

Nárok na ošetřovné vzniká po dobu uzavření škol. Netýká se období vyhlášených jarních prázdnin.

 

Uplatňování nároku na ošetřovné a na jeho výplatu

Podrobné informace a návod na vyplnění formulářů:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Zaměstnanec, který již uplatnil nárok na ošetřovné např.  za měsíc únor 2021, vyplní za březen 2021 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ se stejným číslem na tiskopisech.

Zaměstnavatel zašle OSSZ tiskopis „Příloha k žádosti o ošetřovné“.

Informace o poskytování ošetřovného včetně příslušných formulářů a návodu k vyplnění jsou zveřejněny také na webu České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) v sekci aktuality.


 

Informace o výši ošetřovného a kalkulačka:

https://www.kurzy.cz/koronavirus/osetrovne/

Kdo má nárok na ošetřovné, když bylo uzavřeno školské zařízení?

https://www.sagit.cz/info/kdo-ma-narok-na-osetrovne-kdyz-bylo-uzavreno-skolske-zarizeni

Karanténa kvůli koronaviru

https://www.penize.cz/karantena

https://dvojka.rozhlas.cz/karantena-a-osetrovne-na-co-v-dobe-koronavirove-epidemie-mate-narok-8163211

 

Informace o organizaci výuky od 15.2.2021 (po zrušení nouzového stavu)

Na základě aktuálních informací, převážně z médií, by neschválení nouzového stavu nemělo mít vliv na opatření zavedená ve školách.

V tuto chvílí proto počítáme s tím, že v pondělí 15.2. bude výuka v naší škole pokračovat ve stejném režimu jako dosud. S největší pravděpodobností bude zachován tento režim opět po celý týden, do 19.2.

V následujícím týdnu od 22.2. jsou jarní prázdniny.

Je obtížné v tuto chvíli předvídat, jak bude probíhat výuka od 1. března, zda se vrátí do škol všechny děti nebo jen některé.

Situaci pečlivě sledujeme a v případě jakýchkoli změn Vás budeme informovat co nejdříve.

 

Informace o organizaci výuky od 4.1.2021

Od 4.1.2021 nastupují do prezenční výuky žáci 1. a 2. ročníků. Pokud nemůže dítě nastoupit do školy ze závažných důvodů, obrátí se zákonní zástupci na třídní učitelku, popř. na vedení školy. Žáci 3.-5. tříd přechází opět na distanční formu výuky v online prostředí Clasroom.

O aktuálních rozvrzích jsou žáci a rodiče informování v týdenních mailech a jsou rovněž k dispozici v elektronické podobě ve Škole Online.

Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníků probíhá stejně jako v závěru loňského roku.

Děkujeme za spolupráci a podporu, které si velmi vážíme.

 

Informace k zahájení výuky od 30.11.2020

PREZENČNÍ VÝUKA

Dnem 30.11.2020 končí žákům 1. stupně ZŠ povinná distanční výuka. Je obnovena povinná výuka prezenční. Pokud nemůže dítě nastoupit do školy ze závažných důvodů, obrátí se zákonní zástupci na třídní učitelku, popř. na vedení školy.

ROZVRH HODIN

Rozvrh hodin vychází z původních rozvrhů, vzniklé změny nastaly na základě metodických pokynů a doporučení MŠMT, MZČR, vlády a organizačních důvodů. Plně jsou zachovány hlavní předměty, omezena je hudební a tělesná výchova. Aktualizovaný rozvrh naleznete nejpozději 30.11.2020 v aplikaci Škola online.

PROVOZ ŠKOLY - od 7:00 do 17:00

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY a CO DĚTEM DO ŠKOLY PŘIPRAVIT? naleznete ZDE

Děkujeme za spolupráci a podporu, které si velmi vážíme.

 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020?

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Přehlednou informaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k ošetřovnému naleznete ZDE.

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

 

Distanční výuka pro žáky ZŠ platná od 14. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• U 1.a 2.stupně základních škola přípravné třídy základních školse zakazuje osobnípřítomnost žáků na základním vzdělávání vzákladní škole svýjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení(pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákonai nadále zůstávají vprovozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).

 

Obědy ve školní jídelně v době distanční výuky od 14. 10. 2020

Všem žákům školy, vzhledem k distanční formě výuky, byl od 14. 10. 2020 automaticky odhlášen oběd ve školní jídelně.

 

Nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování, které projednávala Rada vlády pro zdravotní rizika - 15. 9. 2020

 

Naleznete zde např.

Podklady k metodickému opatření pro nařizování karantény u osob které prodělaly covid-19 (formát pdf)

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám (formát pdf)

 

Aktuální informace o hygienických opatřeních v ZŠ - 10. 9. 2020

 

Hygienická opatření pro školní rok 2020/2021 na základě doporučení MŠMT a MZČR

 

Vstup do školy

 • Žáci při vstupu do školy použijí dezinfekci na ruce umístěnou naproti vchodu. Bezodkladně odchází do šaten, kde si odloží obuv a použijí přezůvky. Odchází do své třídy, popř. ranní družiny.
 • Žáci 4. a 5. ročníků, kteří používají šatní skříňky, si veškeré věci a obuv uzamknou do skříňky.
 • Zákonní zástupci nevstupují do prostor školy. Výjimku tvoří rodiče žáků 1. ročníků po dobu 1.– 11. září, kdy dochází k aklimatizaci žáků na nové prostředí.
 • Zákonní zástupci žáků a ostatní osoby vstupují do školy jen v nezbytně nutných případech, na základě ohlášení – videotelefon asistentky. Při vstupu si vždy vydezinfikují ruce, nasadí roušku a použijí návleky.
 • Zákonní zástupci pro vyzvedávání dětí použijí videotelefon ŠD, popř. mobil na daného vychovatele či učitele. Na žáky čekají venku před školou nebo před vchodovými dveřmi ve 2. patře.
 • Vstup do školy je zakázán všem osobám (včetně žáků) s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, svalů, kloubů, ztráta chuti, čichu, bolest v krku). Dále viz Kroky při podezření na COVID-19.

 

Zvýšená hygienická opatření

 • Žáci si ve škole pravidelně dezinfikují/myjí a osouší ruce (po vstupu do školy, po použití toalety, před jídlem apod.).
 • Celodenně probíhá intenzivní větrání.
 • Celodenně probíhá intenzivní úklid povrchů ve společných prostorách i ve třídách (kliky, vypínače, splachovadla, dveře atd.).
 • Za příznivých klimatických podmínek se bude část výuky uskutečňovat na školní zahradě či v přilehlém parku.
 • Za příznivých klimatických podmínek bude probíhat převážná část odpolední družiny venku.
 • Dopolední svačiny probíhají v kmenové třídě, před jídlem si žáci umyjí ruce, povrch lavice bude uklizen a setřen vlhkým hadříkem s dezinfekcí.
 • Přestávky probíhají převážně v kmenových třídách, pobyt ve společných prostorách bude korigován pedagogickým dozorem. Pro společné prostory je doporučena rouška.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (v aktovce budou mít papírové kapesníky, 2 roušky, popř. dezinfekční gel či vhodné mýdlo v případě alergie na tekutou desinfekci).

 

Školní jídelna

 • Žáci vstupují do prostoru školní jídelny na vyzvání zaměstnance školy.
 • Čas obědů je zajištěn tak, aby se potkávalo co nejméně žáků.
 • Žáci si před konzumací oběda umyjí, popř. dezinfikují ruce.
 • Žáci při výdeji oběda dodržují rozestupy a dbají pokynů dohlížejícího zaměstnance školy.
 • Příbory a pití vydávají pouze zaměstnanci školní jídelny nebo školy.
 • Žáci konzumují pouze obědy vydávané školní jídelnou, není přípustné nošení a ohřívání vlastních obědů. Výjimku je možné povolit jen v případě alergie na základě potvrzení od lékaře a v případě, že ani jedno z nabízených jídel neodpovídá zdravotním požadavkům alergika.

 

Zákonní zástupci žáků a informovanost

 • Zákonní zástupci aktualizují své kontaktní údaje (telefon a mail), informace o změnách sdělí asistence vedení, popř. třídní učitelce.
 • Informace k třídním schůzkám/rodičovským kavárnám budou upřesněny v týdenních emailech a v harmonogramu školy během září.
 • Informovanost zákonných zástupců je zajištěna rozesíláním týdenních emailů třídním učitelem, hromadnými emaily od vedení školy, aktualitami na webu školy a na FB.
 • Komunikace s třídním učitelem – Škola online, mail, telefon, případně osobně – po domluvě.
 • Komunikace vedení školy s veřejností – Škola online, nástěnky a web školy, FB, hromadné maily, případně osobně – po domluvě.

 

Kroky při podezření na nákazu Covid-19

 • V případě podezření na nákazu postupujeme dle manuálu MŠMT.
 • Mezi příznaky patří teplota vyšší než 37 °C, popř. horečka, kašel, rýma, bolesti kloubů, krku, svalů, hlavy, celková schvácenost, zažívací problémy, dále viz https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi/
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák/není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Při přetrvávajících příznacích infekčního onemocnění u žáka, a dále u chronického onemocnění vč. alergií, dodá zákonný zástupce potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře či specialisty.

 

Výskyt nákazy Covid-19 ve škole

 • KHS kontaktuje školu, která se řídí jejími dalšími pokyny.
 • O rozsahu opatření (vč. karantény) rozhoduje KHS.
 • Distanční vzdělávání škola zajišťuje v případě, že je zakázána osobní přítomnost více než poloviny žáků třídy nebo skupiny.
 • Žáci mají povinnost distančně se vzdělávat.
 • Distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím systému Škola online a aplikace Microsoft Teams.

 

Informace a postupy se mohou měnit, o změnách vás budeme pravidelně informovat, dále sledujte naše webové stánky a FB. Případné dotazy Vám zodpoví třídní učitelé nebo vedení školy.

 

V Brně 31.08.2020

 

Mgr. Kalusová Andrea

ředitelka školy

Další články

SCIO2024

Testován SCIO - výsledky 2024

Naše škola má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku v Nárovním testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo na jaře 2024. Z 26 testovaných získalo 6 žáků ocenění za 1., 2. a 3. nejlepší…

20240603_094942

Sportovní den

Začátkem června se na atletickém hřišti ZŠ Krásného konal sportovní den pro děti. Naši mladí sportovci měli příležitost otestovat své fyzické schopnosti a dovednosti hned v pěti náročných disciplínách. Skok do dálky prověřil jejich skokanské…

IMG_20240530_142007

Den dětí

Ve čtvrtek, ve školní družině se děti vydaly oslavit svůj svátek, Den dětí, s postavami z pohádek Walta Disneyho. Děti prošly pěti stanovišti a setkaly se: s Rebelkou, kde střílely z luku, s Minnie mouse navlékaly korálky a zahrály si Mickey pong,…