Osoby školního poradenského pracoviště

giraffes-g7cb659bfe_1920

Školní speciální pedagog 

Mgr. Klára Jabůrková

Kontakt:
E: k.jaburkova@zsdidaktis.cz
T: +420 601 325 379

Konzultační hodiny: každý čtvrtek od 15.00 h do 16.00 h 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Hlavní činností práce školního speciálního pedagoga je: 
- podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- průběžná dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
- konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení
- nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka a matematiky
- depistážní šetření
- nápravy poruch učení v rámci školní družiny


 

Školní psycholog 

Mgr. Magdalena Valášková

Kontakt:
E: m.valaskova@zsdidaktis.cz
T: +420 777 065 204

Konzultační hodiny: čtvrtek 12.30  - 14.30 h (vždy je potřeba se i na tento pravidelný termín objednat, po dohodě je možné konzultovat i v jiném termínu)
 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.

Hlavní činností školního psychologa je:
- diagnostika výchovných problémů
- depistáž a diagnostika nadaných dětí
- zjišťování sociálního klimatu ve třídě
- zajišťuje krizové intervence
- poskytuje individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
- poskytuje konzultace zákonným zástupcům
- poskytuje pomoc při řešení multikulturní problematiky

 

Péče o nadané  

Mgr. Irena Matušková

Kontakt:
E: i.matuskova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 067

Konzultační hodiny: každé druhé pondělí v měsíci od 15.00 h do 16.00 h

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Hlavní činností práce speciálního pedagoga se zaměřením na péči o nadané žáky je: 

 • péče o nadané a mimořádně nadané žáky
 • depistážní šetření
 • screening nadaných dětí
 • sledování problematiky nadání
 • podpora a rozvoj pedagogických pracovníků v dané oblasti

 

Výchovný poradce 

Mgr. Jana Košťálová

Kontakt:

E: j.kostalova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 066

Konzultační hodiny: Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.  

Hlavním cílem práce výchovného poradce je poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v těchto oblastech: 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

péče o žáky ohrožené školním neprospěchem 

problémy spojené se školní docházkou 

kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

 

Školní metodik prevence 

Mgr. Jana Košťálová

Kontakt:
E: j.kostalova@zsdidaktis.cz
T: +420 720 934 066

Konzultační hodiny: Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Školní metodik prevence rizikového chování vykonává činnosti – metodické, koordinační, informační a poradenské. 

Řeší zejména tyto nežádoucí jevy: 

 • záškoláctví
 • šikanu a kyberšikanu
 • rasismus a xenofobii
 • vandalismus a agresivitu
 • netolismus
 • užívání návykových a psychotropních látek
 • rizikové sexuální chování
 • rizika školního neúspěchu aj.

Využívá zejména těchto ochranných faktorů: 

 • pečující, podporující a zdravé školní prostředí (informace, sociální dovednosti, hodnotový systém, diskuse)
 • jasná a srozumitelná pravidla
 • porozumění chování a dynamice vývoje dětí
 • děti jsou zahrnuty do rozhodování na školním dění
 • zodpovědnost ke školním věcem a povinnostem

Další články

KND_24.1. (1)

Vykvetla nám lilie - skautská

Do Klubíku nám tentokrát zavítali dva mladí muži ve skautských krojích. Okamžitě bylo poznat, že pracovat s dětmi jsou zvyklí a jedna zajímavá činnost střídala druhou v rychlém sledu. Při hře na kytaru děti zpívaly písničku a velikou zábavou bylo…

Lidice1

Výtvarná výstava Lidice

Naše děti měly možnost se zúčastnit Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice na téma Tanec. Tato soutěž a následná výstava je jednou z největších na světě a každým rokem propojuje tisíce dětí z celého světa.  Tanec je pohybová aktivita, která stejně jako…

20230118_123503

My svou školu známe! Nebo ne?

Po Vánocích jsme se těšili na první koumáckou hodinu v novém roce. Sice nám paní  učitelka tvrdila, že "na rozjezd" připravila něco lehkého, ale my už to známe! Na první pohled hračička, na druhý náročné zadání a při třetím zjistíme, že je to pěkně…