Sociální rozvoj

Chceme, aby děti, které absolvují naši školu, dokázaly spolupracovat, dohodnout se s ostatními a konstruktivně řešit konflikty. Aby si dokázaly uvědomovat potřeby, pocity a nálady lidí kolem sebe, aby jim naslouchaly, uměly se zachovat empaticky a případně poskytly druhému podporu a pomoc. Chceme, aby se náš absolvent uměl vyjadřovat tolerantně a ohleduplně vůči druhým a aby uměl s uznáním poděkovat za pomoc druhých. Naším cílem je žák, který se kultivovaně a srozumitelně vyjadřuje, umí správně diskutovat, dokáže prezentovat své myšlenky, práci nebo výtvor. Žák, který si umí získat přátele a navazovat s nimi partnerský, tj. zdravě sebevědomý vztah.

Co pro to děláme?

Chováme se k dětem partnersky

  • Vedeme děti ke zdravému sebevědomí, ke svobodě volby i k odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Naši učitelé jim jdou příkladem a na svém vlastním chování k nim jim ukazují, co znamená partnerský přístup v praxi.

Do týdenního programu tříd zařazujeme komunitní kruh

  • Žáci se spolu se svým třídním učitelem pravidelně schází v kruhu na koberci ve své učebně a učí se reflektovat dění ve své třídě, empaticky naslouchat druhým, diskutovat, oceňovat i kriticky hodnotit a navrhovat řešení.

Systematicky pracujeme na rozvoji skupiny

  • Děti v naší škole si pravidelně pod vedením svých třídních učitelů stanovují cíle, na něž během týdne zaměřují svou pozornost a kterými současně reagují na aktuální dění ve své třídě. Na konci týdne společně hodnotí, jak se jim stanovený cíl dařilo naplňovat.

Do výuky zařazujeme prvky skupinové práce

  • Do výuky cíleně a systematicky zařazujeme skupinovou práci. Využíváme ji nejen jako jednu z forem výuky, ale také jako prostředek, díky kterému budujeme ve třídě prostředí spolupráce a vzájemné podpory.

Při projektech pracují žáci v týmech

  • Během školních projektů sestavujeme týmy, ve kterých se děti učí naslouchat si, vést svou skupinu, stejně jako být jejím platným členem, společně si plánovat práci, hodnotit pokroky svého týmu, prezentovat výsledky jeho práce a v neposlední řadě poznávat sebe i své spolužáky.

Umožňujeme dětem podílet se na rozhodování (a současně za ně nést odpovědnost)

  • Založili jsme školní parlament – žáci z jednotlivých tříd si do něj volí své zástupce, kteří se pravidelně setkávají s vedením školy, probírají dění ve škole a přicházejí s vlastními podněty, jimiž ovlivňují život školy.

Společně slavíme narozeniny

  • Děti v jednotlivých třídách slaví společně své narozeniny a připravují si malé dárečky, jejichž prostřednictvím lépe poznávají své spolužáky v tom, co mají rádi nebo na co se těší.

Do školního programu zařazujeme preventivní programy a besedy pro rodiče

  • Spolupracujeme s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie, s jejichž pomocí zařazujeme do výuky nejrůznější preventivní programy. Některé z těchto programů připravujeme také pro rodiče, kteří se tak podrobněji informují, proč děláme věci v naší škole tak, jak je děláme.