Individuální rozvoj dětí

Naším cílem je dítě, které zná samo sebe, respektuje své potřeby a pocity a umí s nimi pracovat. Je schopné sebereflexe a umí přijmout konstruktivní kritiku. Pracuje na svých individuálních cílech pro cíle samotné bez toho, že by mělo potřebu porovnávat se s ostatními. Primárně rozvíjí své silné stránky a na svých slabých stránkách pracuje do té míry, aby mu v životě nepřekážely. Přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí. Dokáže přijmout i nezáživný cíl, který je prostředkem k dosažení jiného cíle, a systematicky na něm pracovat.

Co pro to děláme?

 Děti od nás dostávají individuálně stanovené vzdělávací cíle

  • Každému dítěti připravujeme vždy na začátku školního roku rozvojový plán, ve kterém mu individuálně stanovujeme motivující vzdělávací cíle - tj. takové, které jsou pro dítě výzvou k posunování jeho osobních hranic, ale které ho současně neohrožují tím, že by byly pro ně nepřiměřené.

Vedeme děti k tomu, aby v sobě nastartovaly myšlení orientované na osobnostní růst

  • Pořádáme pravidelná setkání v trojlístku, tj. setkání, kterých se účastní žák, rodič a učitel. Dítě se během těchto setkání učí popisovat své úspěchy a neúspěchy, stanovuje si svůj vlastní rozvojový cíl a v následujících týdnech zakouší transformující zkušenost, že systematická práce na vhodně zvoleném cíli vždy vede k úspěchu.

Hodnotíme výkon dítěte, nikoli jeho osobnost

  • Dítě v průběhu pololetí i na jeho konci na vysvědčení hodnotíme slovně - tj. popisujeme jeho výkony i míru snahy o dosažení stanovených cílů a ukazujeme mu možnosti jeho dalšího rozvoje. Vyhýbáme se tak úskalím klasického známkování, které dítě "onálepkuje" jako "jedničkáře" nebo "čtverkaře" a může ho tak odvádět k porovnávání se, nezdravému soutěžení a ztrátě sebeúcty – namísto aby se zaměřilo na vlastní a jedinečnou vzdělávací cestu.

Vedeme děti k sebehodnocení

  • Žáci si vedou sešit, do kterého si na každý týden zapisují vzdělávací cíle do matematiky, češtiny a prvouky, a spolu s nimi také jeden osobnostní cíl, na němž chtějí v nejbližších dnech pracovat. Na konci týdne si své cíle pod vedením učitele vyhodnocují a učí se tak objektivně posuzovat svou práci ve škole i svůj osobnostní růst.