Bezpečné prostředí

Chceme, aby děti do naší školy chodily rády a cítily se tu spokojené. Aby spontánně projevovaly své názory a pocity, nebály se chybovat, aktivně se zajímaly o dění kolem sebe, cítily se být platným členem skupiny a zažívaly úspěch.

Co pro to děláme?

Vytváříme atmosféru přijetí

  • Umožňujeme dětem, aby spontánně projevovaly své pocity.
  • Respektujeme je v jejich odlišnosti, dáváme jim prostor pro vlastní vyjádření.
  • Oceňujeme jejich úsilí a přistupujeme k nim partnersky.

Vytváříme atmosféru přijetí

  • Neříkáme, co děti nemají dělat, neupozorňujeme na chyby, nepranýřujeme, neironizujeme – ale říkáme, co mají děti dělat a proč to mají dělat.
  • Velmi blízký je nám tzv. respektující přístup, který ve škole uplatňujeme.

Vytváříme srozumitelné prostředí

  • Naše soužití je postaveno na respektu k pravidlům, jejichž smyslu žáci rozumějí a na jejichž tvorbě se sami podílejí (na rozdíl od vyžadování slepé poslušnosti).

Stanovujeme dětem přiměřené vzdělávací cíle

  • Naši učitelé zadávají žákům přiměřeně náročné úkoly, které jsou pro jednotlivé děti na jedné straně motivující výzvou, na druhé straně je neohrožují rizikem opakovaného neúspěchu.

Využíváme prvky koučinku

  • Žáci mají možnost opakovaně trénovat svůj výkon bez toho, že by je ohrožoval neúspěch a z něj vyplývající špatné hodnocení.
  • Učitel vede žáky k tomu, aby průběžně sledovali svůj pokrok, zaznamenávali si ho, uvědomovali si svůj posun a přebírali tak odpovědnost za svůj rozvoj.