Formativní hodnocení

Hodnocení jako takové do školy bezesporu patří. Má dětem pomáhat dosahovat vzdělávacích cílů a rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a kompetence. Každé hodnocení má být jasnou zpětnou vazbou pro dítě, pro rodiče i pro učitele. 

Již od roku 2014 jdeme cestou formativního hodnocení, které se ukazuje jako nejkomplexnější. Využívání formativního hodnocení podporuje vzájemné vztahy, zlepšuje chuť k učení a má pozitivní vliv na chování žáků a atmosféru školy.  

Jak to vypadá ve skutečnosti?

 • sledujeme individuální rozvoj každého žáka a umožňujeme mu hledat cesty ke vzdělání a rozvoj, 
 • již od 1. třídy vedeme žáky k sebehodnocení. Na základě jednoduchých symbolů se učí zaznamenat svůj posun, popř. rozklíčovat potřebu, která by mu umožnila rozvinout se dál, 
 • úkoly zadáváme diferencovaně - tedy v různé obtížnosti s možností volby,
 • používáme popisný jazyk, který upřesňuje, jakou měrou je kompetence žáka osvojena, 
 • poskytujeme žákům pravidelnou reflexi,
 • pracujeme s chybou jako s možností pro další posun,
 • podáváme žákům pomocnou ruku,
 • uplatňujeme kvalitní didaktiku výuky s pestrou škálou metod a aktivit,
 • pracujeme s různými formami vizuálního znázorněním pokroku jako jsou např. mapy pokroku,
 • vytváříme bezpečné prostředí,
 • s hodnocením pracujeme průběžně,
 • každé pololetí vyhotovujeme vysvědčení, které obsahuje slovním hodnocení,
 • rodiče pravidelně informuje, setkáváme se s nimi, pořádáme besedy a 

v neposlední řadě vzájemně spolupracujeme.

Více zde Anketa mezi řediteli škol, 2022