Angličtina

En_Ja_4

Nadstandardní výuka angličtiny

Protože chceme, aby naši žáci byli na život v současném světě dobře připravení, věnujeme v naší škole mimořádnou péči výuce angličtiny:

Angličtinu zařazujeme už od 1. ročníku

Samostatný předmět Anglický jazyk mají prvňáčci 2 hodiny týdně. Třída 11 až 16 žáků se v něm dělí na skupiny podle úrovní pokročilosti – dokážeme tak v jednom ročníku vzdělávat začátečníky, stejně jako děti, které navštěvovaly anglické mateřské školy. Počet hodin angličtiny se ve vyšších ročnících postupně zvyšuje až na 5 hodiny týdně.

Pracujeme s učebnicí „Our World“

V předmětu Anglický jazyk pracujeme s učebnicovou řadou "Our World", pomocí které děti rozvíjíme ve všech jazykových dovednostech, aby dokázaly gramaticky správně hovořit, číst a psát. Učebnice navíc u dětí vzbuzuje přirozený zájem o jazyk, a to díky množství fascinujících informací o reálném světě, které jsou doplněny přitažlivými fotografiemi National Geographic.

Anglické prvky zařazujeme do předmětů výchovného charakteru

S angličtinou se děti setkávají také v předmětech Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, Hudební výchova a Tělesná výchova. Učitel dává žákům pokyny v angličtině a postupně stále větší díl komunikace s nimi převádí do anglického jazyka. Pracujeme s principy metody CLIL.

Pořádáme Anglické kluby

Odpoledne probíhají 2x týdně Anglické kluby, v nichž učitelé s žáky hovoří zpočátku anglicky s českým dovysvětlením, ale velmi záhy se veškerá komunikace začne odehrávat výlučně v anglickém jazyce. V Anglických klubech nabízíme žákům aktivity, které podporují rozvoj jejich zejména komunikačních dovedností – např. prostřednictvím práce s příběhy, při karetních a deskových hrách nebo při miniprojektech zaměřených přírodovědně, geograficky, výtvarně a hudebně.

Do výuky angažujeme rodilého mluvčího

Některé odpolední Anglické kluby pro nižší ročníky jsou vedené rodilým mluvčím, který má pak také na starosti konverzační hodiny v 5. ročnících.

Připravujeme žáky na cambridgeské zkoušky

Od 3. ročníku děti systematicky připravujeme na Cambridgeské zkoušky Young Learner English. Děti mají možnost otestovat si jejich prostřednictvím svůj pokrok v angličtině (postupně skládají zkoušky na úrovních Starters, Movers a Flyers) a současně získají mezinárodně uznávaný certifikát.

Dětem v rámci přípravy na ostré testy nabízíme v prostorách školy účast na simulovaných testech.

Většina našich učitelů ovládá angličtinu na vysoké úrovni

Učitelé, kteří v naší škole angličtinu vyučují, se v průběhu celé své pracovní kariéry i nadále vzdělávají a sledují nejnovější trendy na poli výuky cizích jazyků.

Dosahujeme vynikajících výsledků

Při celonárodním testování, kterého jsme se zúčastnili ve školním roce 2019/2020, jsme dosáhli vynikajících výsledků a umístili se mezi nejlepšími školami. Blíže viz zde.

S angličtinou se děti v naší škole setkávají v tomto rozsahu:

 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník
Anglický jazyk22345
Anglický klub22222
Cambridge (zač.)  Starters Movers
Cambridge (pokr.) Starters StartersFlyers
Celkem hodin týdně44567

Již od 1. ročníku je angličtina zařazována i do dalších, nejazykových předmětů např. v rámci projektů nebo prezentací.