Informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia a přestupu na druhý stupeň ZŠ

high-school-g93782037b_1920

Základní informace o postupu při přihlašování žáků na víceletá gymnázia 

Úvodní informace:  

 • Forma jednotné přijímací zkoušky. 
 • Povinná část přijímacího řízení se skládá z testu českého jazyka a matematiky. 
 • Školy mohou vypsat také vlastní část přijímacích zkoušek nebo určit další kritéria pro přijetí (např. prospěch nebo účast na olympiádách). 
 • Přijímací zkouška se koná ve dvou řádných termínech a ve dvou náhradních termínech (řádné i náhradní termíny budou vyhlášeny MŠMT v prosinci 2020).  
 • Předběžné datum prvního řádného termínu je ustanoveno na středu 14. dubna 2021.  
 • Pozvánky na přijímací zkoušky rozesílají jednotlivá gymnázia 2 až 3 týdny před konáním zkoušek (pozvánku dobře uschovejte, protože je na ní uvedeno číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky dítěte). 
 • V každé části jednotné přijímací zkoušky může žák získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Počítá se lepší výsledek z každého předmětu zvlášť.

Před přijímacím řízení: 

 • Přihlášky se podávají na max. 2 gymnázia, a to na předepsaném tiskopise, který lze stáhnout na webu MŠMT nebo CERMAT, či na vyžádání získat na sekretariátu naší školy. 
 • Přihlášky je možno podávat do 1. března 2021 (termín bude potvrzen do konce roku 2020). 
 • Přihlášku lze doručit na požadovanou školu poštou, osobně a některé školy přijímají přihlášky také elektronicky. 
 • Vyplněnou přihlášku donesete k potvrzení správnosti údajů a předáte třídnímu učiteli v dostatečném předstihu. Ten pak předá k podpisu řediteli naší školy. 
 • Přihláška obsahuje známky na vysvědčení z 2. pololetí předchozího ročníku a 1. pololetí aktuálního ročníku.  
 • Pořadí škol na přihlášce určuje, na které škole bude žák konat zkoušku v 1. termínu a na které ve 2. termínu, a je proto nutné zachovat stejné pořadí škol na obou přihláškách.

Po přijímacím zkoušce:  

 • Výsledky jsou společností Cermat školám zaslány 10 dní po 2. řádném termínu přijímací zkoušky, školy pak mají dva pracovní dny na vyvěšení výsledků přijímací zkoušky ve školní budově a na internetu. 
 • Odevzdáním zápisového lístku potvrzuje žák gymnáziu, na které byl přijat, že na ně skutečně nastoupí  
 • Zápisový lístek vydává žákům jejich základní škola, k dostání proti podpisu na sekretariátu školy a je nutné jej odevzdat do 10 dní po oznámení výsledků přijímacího řízení).  
 • Odvolání proti nepřijetí je nutné podat do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se zasílá řediteli/ředitelce gymnázia, který/á o nepřijetí rozhodl/a.

Základní informace o přestupu na druhý stupeň ZŠ 

(nezvažujete víceletá gymnázia, případně dítě nebylo na gymnázium přijato) 

Zákonní zástupci žáka a jejich úkony:  

 1. Kontaktujte někoho z vedení nové školy a informujte se, zda je v požadovaném ročníku volné místo a jaké další náležitosti je nutno pro přijetí splnit (termíny přihlášek, přijímací řízení aj.). 
 2. Je-li volné místo, domluvte si termín schůzky a vyplňte žádost o přestup žáka (většinou je ke stažení na webových stránkách dané školy) nebo si ji vyzvedněte na sekretariátu dané školy.  
 3. Některé školy vyžadují rozdílové zkoušky. 
 4. Na domluvené schůzce odevzdejte žádost a budou Vám poskytnuty další informace o průběhu přestupu. 
 5. O přestupu z jedné základní školy do jiné je rozhodováno základní školou zastoupenou ředitelem školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
 6. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje.  
 7. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.  

Další články

logo Vida

TIP! Dejte si rande s vědou

VIDA! 26. 9. 2023 18:00 - 20:00 Zajímá vás, jak funguje a vypadá srdce - orgán, bez kterého se neobejdeme? Ať už o srdci víte vše, nebo vůbec netušíte, která bije, vydejte se do Vida! Pozor, kapacita je omezená, doporučujeme zajistit si vstupenky…

hdimg65546e7f291fd036f430477a29ad0f

Škola v přírodě

V pondělí odjely děti naší školy na školu v přírodě do Chotěboři. To bylo loučení! A dnes už jsou v polovině pobytu. Podívejte se na pár fotografií…. děti si pobyt v přírodě užívají a společně s nimi naši učitelé…

20230913_105756

INVENIO - jedeme dál

V naší škole se dlouhodobě a cíleně věnujeme rozvoji intelektového nadání. V oblasti identifikace a rozvoje nadaných žáků spolupracujeme s FSS MU. Co to znamená? Naši loňští prvňáci se stali součástí "výzkumného týmu".  Ověřovali, jestli hry…