Začít spolu

Abychom efektivněji naplňovali své priority, zapojili jsme naši školu do programu Začít spolu. Využití principů tohoto programu ve výuce nám umožňuje cíleněji rozvíjet schopnost žáků samostatně a kriticky přemýšlet, učit se prostřednictvím vlastní zkušenosti, organizovat si svůj pracovní čas, vědomě směřovat ke stanoveným cílům a v neposlední řadě učit se spolupráci a týmovému duchu.

V tomto školním roce realizujeme ve vybraných dnech program Začít spolu zejména prostřednictvím těchto aktivit:

  • Ranní kruh – je to čas na začátku dne, určený ke společnému sdílení a seznámení se s tím, co nás daný den čeká. Ranní kruh poskytuje prostor pro motivaci k tématu, o kterém se budou děti učit.
  • Pravidelnou součástí ranního kruhu je ranní zpráva. Má různý charakter. Někdy děti informuje o tom, co je dnes čeká, někdy je motivuje k dalším činnostem, jindy jim poskytuje náměty k přemýšlení či slouží k procvičení probíraného tématu.
  • Po ranním kruhu obvykle následuje společná práce. Jedná se nejčastěji o učební aktivity, v nichž celá třída pracuje na společném zadání. Děti se věnují tématu samostatně nebo kooperují ve dvojicích či skupinách.
  • Na společnou práci navazuje práce v centrech aktivit – matematických, jazykových, pokusných apod. Úkoly, které jsou pro děti připravené, se vztahují k tématu, na němž žáci v daném období pracují. Centrum aktivity si žáci vybírají podle své volby a předem daných pravidel, která zajišťují, že každý projde všemi centry aktivit a splní připravené úkoly.
  • Na závěr se všichni opět sejdou v hodnotícím kruhu, kde prezentují výsledky své práce, zamýšlí se nad tím, co nového se naučili nebo s čím měli potíže.