Školné v základní škole

Naše škola je zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, a některé její náklady jsou proto hrazeny ze státních dotací. Protože dotace pokrývají provoz soukromé školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte školným ve výši 68 000 Kč ročně. Školné je možné hradit až v 10 měsíční splátkách (tj. v částkách 6 800 Kč měsíčně).

V rámci školného získávají rodiče pro své děti tyto služby:

 • individuální péče o dítě týmem kvalifikovaných pedagogů, kteří procházejí systematickým výcvikem v duchu filosofie a výchovně-vzdělávacího konceptu školy,
 • diagnostika vzdělávacích potřeb dítěte na začátku 1. ročníku a poté opakovaně v průběhu vzdělávání, na základě této diagnostiky pak každoroční příprava rozvojových plánů dítěte, pokrývajících jak vzdělávací, tak osobnostní rozvojové cíle,
 • podpora dítěte a rodičů pracovníky školního poradenského pracoviště při poskytování podpůrných opatření, při sestavování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, poradenství,
 • bezplatná účast rodičů na vzdělávacích seminářích školy,
 • přístup do mobilní ICT učebny s připojením na internet při výuce Informatiky, ale i jiných předmětů v průběhu 1. stupně,
 • zřízení žákovského účtu v Office 365 (díky účtu může žák pracovat v programech Word, Excel, PowerPoint, používat školní e-mail, kalendář a úložiště souborů),
 • výuka vedená pomocí bezplatně poskytovaných vzdělávacích materiálů nakladatelství DIDAKTIS (matematika, čeština, prvouka), plně kompatibilních se vzdělávacími přístupy naší školy,
 • v případě dětí s potvrzeným intelektovým nadáním účast na bloku pro nadané pod názvem „Koumáček“, vedeném ve spolupráci s odborníky na problematiku intelektového nadání,
 • členství ve školní knihovně s možností půjčovat si české i anglické knihy,
 • zřízení rodičovského účtu v elektronické škole iŠkola.cz, v němž rodiče mohou sledovat hodnocení svého dítěte a jeho aktuální rozvrh, a omlouvat absence,
 • nadstandardní počet hodin angličtiny týdně (od 2 do 4 hodin týdně) v malých skupinkách dětí, rozdělených podle úrovní pokročilosti,
 • zařazení anglických prvků do výuky výchovných předmětů,
 • účast na dvou anglických klubech týdně (ve vyšších ročnících i s rodilým mluvčím),
 • příprava na cambridgeské zkoušky,
 • účast dítěte na ranní i odpolední školní družině a jejím zájmovém vzdělávacím programu,
 • přístup na školní zahradu vybavenou certifikovanými herními prvky,
 • možnost zakoupení dotovaných obědů a svačin,
 • výuka v nadstandardně vybavených prostorách školy,
 • úrazové pojištění dětí.

 

Rodičům, kteří zapsali ke vzdělávání v naší základní nebo mateřské škole další dítě, je poskytnuta sleva na školném ve výši 10 %. Rádi Vám na požádání poskytneme ke slevě bližší informace.

Příspěvek lze hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně.