Školné v základní škole

Naše škola je zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, a některé její náklady jsou proto hrazeny ze státních dotací. Protože dotace pokrývají provoz soukromé školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte školným ve výši 4 800 Kč měsíčně (tj. 57 600 Kč ročně).

V rámci školného získávají rodiče pro své děti tyto služby:

 • individuální péče o dítě týmem kvalifikovaných pedagogů, kteří procházejí systematickým výcvikem v duchu filosofie a výchovně-vzdělávacího konceptu školy,
 • diagnostika vzdělávacích potřeb dítěte na začátku 1. ročníku a poté opakovaně v průběhu vzdělávání, na základě této diagnostiky pak každoroční příprava rozvojových plánů dítěte, pokrývajících jak vzdělávací, tak osobnostní rozvojové cíle,
 • podpora dítěte a rodičů pracovníky školního poradenského pracoviště při poskytování podpůrných opatření, při sestavování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, poradenství,
 • bezplatná účast rodičů na vzdělávacích seminářích školy,
 • přístup do mobilní ICT učebny s připojením na internet při výuce Informatiky, ale i jiných předmětů v průběhu 1. stupně,
 • zřízení žákovského účtu v Office 365 (díky účtu může žák pracovat v programech Word, Excel, PowerPoint, používat školní e-mail, kalendář a úložiště souborů),
 • výuka vedená pomocí bezplatně poskytovaných vzdělávacích materiálů nakladatelství DIDAKTIS (matematika, čeština, prvouka), plně kompatibilních se vzdělávacími přístupy naší školy,
 • v případě dětí s potvrzeným intelektovým nadáním účast na bloku pro nadané pod názvem „Koumáček“, vedeném ve spolupráci s odborníky na problematiku intelektového nadání,
 • členství ve školní knihovně s možností půjčovat si české i anglické knihy,
 • zřízení rodičovského účtu v elektronické škole iŠkola.cz, v němž rodiče mohou sledovat hodnocení svého dítěte a jeho aktuální rozvrh, a omlouvat absence,
 • nadstandardní počet hodin angličtiny týdně (od 2 do 4 hodin týdně) v malých skupinkách dětí, rozdělených podle úrovní pokročilosti,
 • zařazení anglických prvků do výuky výchovných předmětů,
 • účast na dvou anglických klubech týdně (ve vyšších ročnících i s rodilým mluvčím),
 • příprava na cambridgeské zkoušky,
 • účast dítěte na ranní i odpolední školní družině a jejím zájmovém vzdělávacím programu,
 • přístup na školní zahradu vybavenou certifikovanými herními prvky,
 • možnost zakoupení dotovaných obědů a svačin,
 • výuka v nadstandardně vybavených prostorách školy,
 • úrazové pojištění dětí.

 

Rodičům, kteří zapsali ke vzdělávání v naší základní nebo mateřské škole další dítě, je poskytnuta sleva na školném ve výši 10 %. Rádi Vám na požádání poskytneme ke slevě bližší informace.

Příspěvek lze hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně.