Kvalitní vzdělávání

Naším cílem je rovněž žák, který získává poznatky v co nejširších souvislostech, rozumí jim a dokáže je aplikovat v praxi. Je schopný vybrat správný např. matematický postup, gramatické pravidlo či přírodovědný poznatek, aby úspěšně vyřešil problémovou situaci. Nespokojí se s prostým zapamatováním si informace, ale snaží se chápat, aplikovat, analyzovat, hodnotit a tvořit. Efektivně pracuje s informacemi, které umí vyhledávat, kriticky je posuzovat a prezentovat. A v případě svého zájmu a dostatečného potenciálu dokáže uspět např. při přijímačkách na víceletá gymnázia.

 

Co pro to děláme?

Třídy naplňujeme nejvýše do počtu 16 dětí

  • V průměru máme kolem 12 až 13 dětí ve třídě a rodičům garantujeme, že jich nebude nikdy víc jak 16. Nízký počet dětí ve třídě považujeme za základní podmínku toho, aby naši učitelé mohli s dětmi pracovat individuálně a efektivně je vedli na jejich cestě k celkovému osobnostnímu rozvoji.

Pracujeme (nejen) s učebnicemi nakladatelství Didaktis

  • Učitelé pracují po celou dobu prvního stupně s učebnicemi matematiky, češtiny a prvouky, které vyvinulo nakladatelství Didaktis – děti se tak už od 1. třídy setkávají např. v matematice se slovními úlohami, založenými na zvládnutí celých trsů myšlenkových operací. V češtině jsou děti už od prvního dílu slabikáře vedeny k tomu, aby dovednost číst chápaly jako prostředek k získání informací a práci s nimi.

Výuku pravidelně organizujeme v tzv. centrech

  • Pravidelně několikrát za pololetí rušíme výuku po předmětech a připravujeme našim žákům centra aktivit, v nichž je jedno téma pojednáno z různých oborových hledisek. Děti postupně procházejí centry matematickými, jazykovými, přírodovědnými a výtvarnými a učí se chápat celkové souvislosti tématu, jímž se právě zabývají.

Vymýšlíme s dětmi projekty

  • Školní rok je v naší škole naplněn řadou menších i větších projektů, v nichž se žáci učí, jak své znalosti a dovednosti tvořivě využít při řešení praktických a často z reálného života odvozených situací.

Pořádáme čtenářské dílny

  • Děti mají možnost půjčovat si knihy ze školní knihovny, vybírat si tituly v rámci knižních programů různých nakladatelství a účastnit se čtenářských dílen. V dílnách se pak učí, jak získávat z textu potřebné informace a jak s nimi dál kriticky a v souvislostech pracovat.

Do výuky začleňujeme blok pro nadané

  • Dětem s intelektovým nadáním nabízíme rozšířený vzdělávací program např. ve formě bloku pro nadané pod názvem „Koumáček“, v němž se věnují intelektově náročným úkolům odpovídajícím jejich nadstandardní rozumové vyspělosti. – O našem programu pro nadané děti se více dozvíte zde.

Organizujeme vstupy profesionálů do výuky

  • Žáci naší školy se setkávají s lidmi z různých profesí a získávají mnoho zajímavých podnětů pro své další životní směřování i pro své současné zájmy. Na řadě takových setkání se aktivně podílejí také rodiče žáků naší školy.

Už od 3. ročníku děti vedeme k tomu, aby si připravovaly prezentace

  • Řadu úkolů u nás děti zpracovávají formou prezentací v programu PowerPoint, které pak během vyučování představují svým spolužákům a zpětně se pak svůj výkon učí vyhodnocovat.

Už od 4. ročníku zařazujeme výuku IT

  • Ve 4. ročníku se naši žáci seznamují se základy práce na počítači, zásadami bezpečného chování na internetu, učí se pracovat s e-mailem nebo složkami v počítači, sdílet soubory v cloudovém prostředí a pracovat s programy v Office 365. Kromě toho mohou žáci rozvíjet své programovací schopnosti ve školním kroužku Počítačové grafiky.

Žáky vysíláme do soutěží

  • Děti v naší škole dostávají rovněž příležitost účastnit se různých soutěží, ve kterých využívají a rozvíjejí svůj potenciál a současně lépe poznávají své silné a slabé stránky a učí se s nimi pracovat.

Účastníme se celonárodního testování

  • Pravidelně se přihlašujeme do testování, kterých se účastní školy z celé republiky, abychom zjistili, jak si na tom stojíme v porovnání s ostatními školami a jak se nám daří poskytovat dětem opravdu kvalitní vzdělání. Výsledky z testování ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

Připravujeme žáky ke zkouškám na víceletá gymnázia

  • Žáci 5. ročníku se mohou systematicky připravovat na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia v zájmovém kroužku, který vedou naši učitelé v rozsahu 2 hodin týdně. Žákům i jejich rodičům poskytujeme podporu při výběru další školy, ať už se jedná o víceleté gymnázium nebo 2. stupeň základní školy.

  

Přesvědčit se o tom můžete zde:

 • Mikulášská výuka v centrech 
 • Výuková centra na téma POŠTA 
 • Projekt Cestujeme po krajích České republiky 
 • Projekt I. A na nákupu, aneb příprava zdravého mlsání 
 • Projekt Hurá, Zelňák 
 • Koumáček - blok pro nadané 
 • Otevřeli jsme Klub zábavné logiky a deskových her 
 • Beseda s autorkou knih pro děti 
 • Klub pro nadané Vědecká rekonstrukce minulého života 
 • Práce v laboratoři BIOSKOPu 
 • Jak jsme programovali robota 
 • Vyhráli jsme soutěž English Star 
 • Měsíc programování s Ozoboty 
 • Hmyzí hotel 
 • Cesta do pravěku 
 • Projektový týden