Kvalitní vzdělávání

Naším cílem je rovněž žák, který získává poznatky v co nejširších souvislostech, rozumí jim a dokáže je aplikovat v praxi. Je schopný vybrat správný např. matematický postup, gramatické pravidlo či přírodovědný poznatek, aby úspěšně vyřešil problémovou situaci. Nespokojí se s prostým zapamatováním si informace, ale snaží se chápat, aplikovat, analyzovat, hodnotit a tvořit. Efektivně pracuje s informacemi, které umí vyhledávat, kriticky je posuzovat a prezentovat. A v případě svého zájmu a dostatečného potenciálu dokáže uspět např. při přijímačkách na víceletá gymnázia.

Co pro to děláme?

Třídy naplňujeme nejvýše do počtu 16 dětí V průměru máme kolem 12 až 13 dětí ve třídě a rodičům garantujeme, že jich nebude nikdy víc jak 16. Nízký počet dětí ve třídě považujeme za základní podmínku toho, aby naši učitelé mohli s dětmi pracovat individuálně a efektivně je vedli na jejich cestě k celkovému osobnostnímu rozvoji.

Pracujeme s učebnicemi nakladatelství Didaktis Učitelé pracují po celou dobu prvního stupně s učebnicemi matematiky, češtiny a prvouky, které vyvinulo nakladatelství Didaktis – děti se tak už od 1. třídy setkávají např. v matematice se slovními úlohami, založenými na zvládnutí celých trsů myšlenkových operací. V češtině jsou děti už od prvního dílu slabikáře vedeny k tomu, aby dovednost číst chápaly jako prostředek k získání informací a práci s nimi.

Výuku pravidelně organizujeme v tzv. centrech Pravidelně několikrát za pololetí rušíme výuku po předmětech a připravujeme našim žákům centra aktivit, v nichž je jedno téma pojednáno z různých oborových hledisek. Děti postupně procházejí centry matematickými, jazykovými, přírodovědnými a výtvarnými a učí se chápat celkové souvislosti tématu, jímž se právě zabývají.

Vymýšlíme s dětmi projekty Školní rok je v naší škole naplněn řadou menších i větších projektů, v nichž se žáci učí, jak své znalosti a dovednosti tvořivě využít při řešení praktických a často z reálného života odvozených situací.

Pořádáme čtenářské dílny Děti mají možnost půjčovat si knihy ze školní knihovny, vybírat si tituly v rámci knižních programů různých nakladatelství a účastnit se čtenářských dílen. V dílnách se pak učí, jak získávat z textu potřebné informace a jak s nimi dál kriticky a v souvislostech pracovat.

Do výuky začleňujeme blok pro nadané Dětem s intelektovým nadáním nabízíme rozšířený vzdělávací program např. ve formě bloku pro nadané pod názvem „Koumáček“, v němž se věnují intelektově náročným úkolům odpovídajícím jejich nadstandardní rozumové vyspělosti. – O našem programu pro nadané děti se více dozvíte zde.

Organizujeme vstupy profesionálů do výuky Žáci naší školy se setkávají s lidmi z různých profesí a získávají mnoho zajímavých podnětů pro své další životní směřování i pro své současné zájmy. Na řadě takových setkání se aktivně podílejí také rodiče žáků naší školy.

Už od 3. ročníku děti vedeme k tomu, aby si připravovaly prezentace Řadu úkolů u nás děti zpracovávají formou prezentací v programu PowerPoint, které pak během vyučování představují svým spolužákům a zpětně se pak svůj výkon učí vyhodnocovat.

Už od 4. ročníku zařazujeme výuku IT Ve 4. ročníku se naši žáci seznamují se základy práce na počítači, zásadami bezpečného chování na internetu, učí se pracovat s e-mailem nebo složkami v počítači, sdílet soubory v cloudovém prostředí a pracovat s programy v Office 365. Kromě toho mohou žáci rozvíjet své programovací schopnosti ve školním kroužku Počítačové grafiky.

Žáky vysíláme do soutěží Děti v naší škole dostávají rovněž příležitost účastnit se různých soutěží, ve kterých využívají a rozvíjejí svůj potenciál a současně lépe poznávají své silné a slabé stránky a učí se s nimi pracovat.

Účastníme se celonárodního testování Pravidelně se přihlašujeme do testování, kterých se účastní školy z celé republiky, abychom zjistili, jak si na tom stojíme v porovnání s ostatními školami a jak se nám daří poskytovat dětem opravdu kvalitní vzdělání. Výsledky z testování ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

Připravujeme žáky ke zkouškám na víceletá gymnázia

Žáci 5. ročníku se mohou systematicky připravovat na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia v zájmovém kroužku, který vedou naši učitelé v rozsahu 2 hodin týdně. Žákům i jejich rodičům poskytujeme podporu při výběru další školy, ať už se jedná o víceleté gymnázium nebo 2. stupeň základní školy.

  

Přesvědčit se o tom můžete zde:

 • Mikulášská výuka v centrech 
 • Výuková centra na téma POŠTA 
 • Projekt Cestujeme po krajích České republiky 
 • Projekt I. A na nákupu, aneb příprava zdravého mlsání 
 • Projekt Hurá, Zelňák 
 • Koumáček - blok pro nadané 
 • Otevřeli jsme Klub zábavné logiky a deskových her 
 • Beseda s autorkou knih pro děti 
 • Klub pro nadané Vědecká rekonstrukce minulého života 
 • Práce v laboratoři BIOSKOPu 
 • Jak jsme programovali robota 
 • Vyhráli jsme soutěž English Star 
 • Měsíc programování s Ozoboty