Otevřená komunikace s rodiči

Chceme, aby se rodiče u nás cítili dobře. Aby byli hrdí na to, že jejich dítě navštěvuje právě Základní školu Didaktis. A aby pro ně setkání s členy našeho týmu i spokojenost jejich dětí byly důvodem, na základě kterého budou cítit sounáležitost s naší školou a podle svých možností budou mít zájem podílet se na jejím rozvoji.

K rodičům našich žáků proto přistupujeme jako ke svým partnerům a otevřeně je informujeme o všech podstatných záležitostech, týkajících se vzdělávání jejich dětí.

 

Rodiče v naší škole

 

dostávají pravidelné informativní e-maily Třídní učitelé posílají rodičům na začátku každého týdne e-mail s vyčerpávajícími informacemi, ve kterých shrnují aktuální dění ve třídě: jakým tématům se žáci věnují, co třída jako celek prožívá, jaké akce na nejbližší období plánujeme, co konkrétně budou děti během týdne v jednotlivých předmětech probírat. Informace často doprovází proklik do chráněné fotogalerie s momentkami z denního života třídy.

mají přehled o rozvrhu, docházce a hodnocení svého dítěte v iŠkole Rodiče získávají na začátku docházky svého dítěte do naší školy účet v elektronické škole iŠkola.cz, díky kterému vidí aktuální rozvrh svého dítěte, jednoduše zde mohou vyřizovat omluvenky nebo si prohlédnout aktuální hodnocení jejich dítěte.

mohou navštívit výuku Pro rodiče našich žáků pořádáme každoročně dny otevřených dveří, ve kterých jim ukazujeme, jak rozvíjíme jejich děti. Po předchozí domluvě se mohou rodiče kdykoli v průběhu školního roku objednat k individuální návštěvě třídy.

vyjadřují se k rozvojovým plánům svých dětí Třídní učitelé zvou rodiče na začátku každého školního roku do školy k osobní schůzce, během níž s nimi diskutují rozvojový plán jejich dítěte, a jejich případné podněty, přání či připomínky do těchto plánů zapíší.

účastní se 3lístkových setkání Na začátku 2. pololetí pořádáme trojlístková setkání, kterých se účastní žák, jeho rodič a třídní učitel a během kterých má rodič možnost podpořit své dítě na jeho individuální cestě ke vzdělání.

aktivně vstupují do výuky Vítáme rodiče, kteří se chtějí se spolužáky svého dítěte podělit o své profesní zkušenosti, pomoci např. s realizací center aktivit v rámci programu Začít spolu nebo ve spolupráci s učitelem připravit menší školní projekt.

jsou zváni na vzdělávací a společenské akce školy Během každého školního roku připravujeme pro rodiče sérii vzdělávacích pořadů, během nichž společně otevíráme témata týkající se vzdělávání, výchovy a rozvoje dětí. Kromě toho organizujeme také neformální společenské akce, při kterých se můžeme navzájem lépe poznat a případně navázat či prohloubit spolupráci.

podílejí se na rozvoji školy Naše rodiče vtahujeme do témat, které jako škola řešíme, společně hledáme řešení a jsme rádi za podporu a pomoc, kterou nám poskytují. Rodiče si rovněž volí svého zástupce do školské rady, která je další platformou pro vzájemnou spolupráci na rozvoji naší školy.

jsou u nás ve škole vítáni Jsme držitelem značky „Rodiče vítáni“. Přihlášením se k programu, který je touto značkou zastřešen, vyjadřujeme, že partnerskou komunikaci s rodiči považujeme za důležitou podmínku úspěšného vzdělávání dětí a zdravého klimatu školy.

 


Z naší spolupráce s rodiči vybíráme:
 

 • Jak na vnitřní motivaci 
 • Slovní hodnocení – beseda s rodiči 
 • Adventní dílny 
 • Drakiáda 
 • Prázdninové deníky 
 • Školní piknik 
 • Trojlístek 
 • Vánoční dílničky 
 • Společný víkend na Dolní Moravě 
 • Když mylná přesvědčení rodičů brání spolupráci s dětmi 
 • Kadlcův mlýn