Individuální rozvoj dětí

Naším cílem je dítě, které zná samo sebe, respektuje své potřeby a pocity a umí s nimi pracovat. Je schopné sebereflexe a umí přijmout konstruktivní kritiku. Pracuje na svých individuálních cílech pro cíle samotné bez toho, že by mělo potřebu porovnávat se s ostatními. Primárně rozvíjí své silné stránky a na svých slabých stránkách pracuje do té míry, aby mu v životě nepřekážely. Přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí. Dokáže přijmout i nezáživný cíl, který je prostředkem k dosažení jiného cíle, a systematicky na něm pracovat.


Co pro to děláme?

 

Děti od nás dostávají individuálně stanovené vzdělávací cíle

Každému dítěti připravujeme vždy na začátku školního roku rozvojový plán, ve kterém mu individuálně stanovujeme motivující vzdělávací cíle - tj. takové, které jsou pro dítě výzvou k posunování jeho osobních hranic, ale které ho současně neohrožují tím, že by byly pro ně nepřiměřené.

Vedeme děti k tomu, aby v sobě nastartovaly myšlení orientované na osobnostní růst

Pořádáme pravidelná setkání v trojlístku, tj. setkání, kterých se účastní žák, rodič a učitel. Dítě se během těchto setkání učí popisovat své úspěchy a neúspěchy, stanovuje si svůj vlastní rozvojový cíl a v následujících týdnech zakouší transformující zkušenost, že systematická práce na vhodně zvoleném cíli vždy vede k úspěchu.

Hodnotíme výkon dítěte, nikoli jeho osobnost

Dítě v průběhu pololetí i na jeho konci na vysvědčení hodnotíme slovně - tj. popisujeme jeho výkony i míru snahy o dosažení stanovených cílů a ukazujeme mu možnosti jeho dalšího rozvoje. Vyhýbáme se tak úskalím klasického známkování, které dítě "onálepkuje" jako "jedničkáře" nebo "čtverkaře" a může ho tak odvádět k porovnávání se, nezdravému soutěžení a ztrátě sebeúcty – namísto aby se zaměřilo na vlastní a jedinečnou vzdělávací cestu.

Vedeme děti k sebehodnocení

Žáci si vedou sešit, do kterého si na každý týden zapisují vzdělávací cíle do matematiky, češtiny a prvouky, a spolu s nimi také jeden osobnostní cíl, na němž chtějí v nejbližších dnech pracovat. Na konci týdne si své cíle pod vedením učitele vyhodnocují a učí se tak objektivně posuzovat svou práci ve škole i svůj osobnostní růst.

 
Přesvědčit se o tom můžete zde:

 

  • Beseda k tématu trojlístkových setkání 
  • Interaktivní dílna na téma slovního hodnocení