Individuální přístup k dětem

  • Třídy naplňujeme do počtu 10 až 15 dětí, abychom dokázali rozpoznat jejich individuální potřeby a nadání a efektivně s nimi pracovali.
  • Každému dítěti sestavujeme ve spolupráci s rodiči nejméně 2x ročně individuální rozvojový plán, ve kterém jsou žákovi v každém předmětu nastaveny takové vzdělávací cíle, které respektují jeho aktuální potřeby a nadání. 
  • Používáme propracovaný systém průběžného hodnocení, který umožňuje, aby dítě mělo vždy reálnou možnost zažít úspěch.
  • Systematicky pracujeme se sebehodnocením, které v dítěti buduje vnitřní motivaci a vede ho k zodpovědnosti za vlastní studijní cestu.
  • Ve čtvrtletí a na pololetním vysvědčení dostávají žáci motivační slovní hodnocení, které respektuje individuální potřeby a rozvojové možnosti každého dítěte.