Nadstandardní výuka angličtiny

Protože chceme, aby naši žáci byli na život v současném světě dobře připravení, věnujeme v naší škole mimořádnou péči výuce angličtiny:

Angličtinu zařazujeme už od 1. ročníku Samostatný předmět Anglický jazyk mají prvňáčci 2 hodiny týdně. Třída 10 až 15 žáků se v něm dělí na skupiny podle úrovní pokročilosti – dokážeme tak v jednom ročníku vzdělávat začátečníky, stejně jako děti, které navštěvovaly anglické mateřské školy. Počet hodin angličtiny se ve vyšších ročnících postupně zvyšuje až na 4 hodiny týdně.

Pracujeme s učebnicí „Our World“ V předmětu Anglický jazyk pracujeme s učebnicovou řadou "Our World", pomocí které děti rozvíjíme ve všech jazykových dovednostech, aby dokázaly gramaticky správně hovořit, číst a psát. Učebnice navíc u dětí vzbuzuje přirozený zájem o jazyk, a to díky množství fascinujících informací o reálném světě, které jsou doplněny přitažlivými fotografiemi National Geographic.

Anglické prvky zařazujeme do předmětů výchovného charakteru S angličtinou se děti setkávají také v předmětech Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, Hudební výchova a Tělesná výchova. Učitel dává žákům pokyny v angličtině a postupně stále větší díl komunikace s nimi převádí do anglického jazyka. Pracujeme s principy metody CLIL.

Pořádáme Anglické kluby Odpoledne probíhají 2x týdně Anglické kluby, v nichž učitelé s žáky hovoří zpočátku anglicky s českým dovysvětlením, ale velmi záhy se veškerá komunikace začne odehrávat výlučně v anglickém jazyce. V Anglických klubech nabízíme žákům aktivity, které podporují rozvoj jejich zejména komunikačních dovedností – např. prostřednictvím práce s příběhy, při karetních a deskových hrách nebo při miniprojektech zaměřených přírodovědně, geograficky, výtvarně a hudebně.

Do výuky angažujeme rodilého mluvčího Od 3. ročníku zařazujeme do výuky angličtiny rodilého mluvčího, které vede zejména odpolední Anglické kluby.

Připravujeme žáky na cambridgeské zkoušky V průběhu celého prvního stupně děti systematicky připravujeme na Cambridgeské zkoušky Young Learner English. Děti mají možnost otestovat si jejich prostřednictvím svůj pokrok v angličtině (postupně skládají zkoušky na úrovních Starters, Movers a Flyers) a současně získají mezinárodně uznávaný certifikát.

Většina našich učitelů ovládá angličtinu na vysoké úrovni Učitelé, kteří v naší škole angličtinu vyučují, ji ovládají na úrovni C1 až C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Dosahujeme vynikajících výsledků Při celonárodním testování, kterého jsme se zúčastnili ve školním roce 2017/2018, jsme dosáhli vynikajících výsledků a umístili se mezi nejlepšími školami. Blíže viz zde.

 

Představujeme Vám některé z našich aktivit:

 • Předávání certifikátů Cambridge English (2018) 
 • English Star (2018) 
 • Předávání certifikátů Cambridge English (2017) 
 • The Cooking Show 
 • Předávání certifikátů Cambridge English (2016) 
 • e-Twinning – Global Penfriends 
 • Přípravný kiurz Cambridge English 
 • English Star (2016) 
 • Pancake Tuesday 
 • Jazykově-vzdělávací pobyt na Maltě 
 • Klub s rodilým mluvčím