Nadstandardní výuka angličtiny

Protože chceme, aby naši žáci byli na život v současném světě dobře připraveni, zařazujeme do výuky již od 1. ročníku angličtinu, a to v rozsahu až 9 hodin týdně:

  • Samostatný předmět Anglický jazyk mají prvňáčci 2 hodiny týdně. Třída 10 až 15 žáků se v něm dělí na skupiny podle úrovní pokročilosti – dokážeme tak v jednom ročníku vzdělávat začátečníky, stejně jako děti, které navštěvovaly anglické mateřské školy. Počet hodin angličtiny se postupně zvyšuje.
  • S angličtinou se děti setkávají také v předmětech výchovného charakteru (Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, Hudební výchova a Tělesná výchova). Učitel dává žákům pokyny v angličtině a postupně stále větší díl komunikace s nimi převádí do anglického jazyka. Pracujeme s principy metody CLIL.
  • Odpoledne probíhají 2x týdně Anglické kluby, v nichž učitelé s žáky hovoří zpočátku anglicky s českým dovysvětlením, ale velmi záhy se veškerá komunikace začne odehrávat výlučně v anglickém jazyce.
  • Při výuce angličtiny vycházíme z toho, že děti se v tomto věku učí cizímu jazyku ještě velmi lehce. Respektujeme proto přirozený proces učení se cizímu jazyku, který u začátečníků začíná naposloucháním jeho zvukové stránky, pokračuje přes osvojování základních slovních spojení a frází a vrcholí schopností vést plynulou konverzaci.
  • V předmětu Anglický jazyk pracujeme se vzdělávacími materiály Cambridge University Press, které jsou natolik flexibilní, že umožňují přizpůsobovat výuku cizího jazyka individuálním potřebám a jazykové vyspělosti žáků.
  • V Anglických klubech nabízíme žákům aktivity, které vytvářejí podnětné jazykové prostředí: žáci se rozvíjejí v komunikačních dovednostech např. prostřednictvím práce s příběhy, při karetních a deskových hrách nebo při miniprojektech zaměřených přírodovědně, geograficky, výtvarně a hudebně. Prostřednictvím e-Twinningových projektů navazují komunikaci s vrstevníky ze zahraničních škol, která je opět vedena anglicky.
  • Díky partnerství s British Council připravujeme žáky naší školy na Cambridgeské zkoušky Young Learner English. Cambridgeské zkoušky na úrovni Starters u nás s úspěchem skládají žáci 2. ročníku.
  • Učitelé, kteří v naší škole angličtinu vyučují, ji ovládají na úrovni C1 až C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.