Osoby školního poradenského pracoviště

Výchovný poradce 

Mgr. Andrea Kalusová 

Kontakt: 

E: a.kalusova@zsdidaktis.cz 

T: +420 722 949 066 

Konzultační hodiny: 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem.  

Hlavním cílem práce výchovného poradce je poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v těchto oblastech: 

 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 • péče o nadané a mimořádně nadané žáky 

 • péče o žáky ohrožené školním neprospěchem 

 • problémy spojené se školní docházkou 

 • kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

 

Školní metodik prevence 

Mgr. Marie Kudrová 

Kontakt: 

E: m.kudrova@zsdidaktis.cz 

T: +420 720 934 064  

Konzultační hodiny: 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Školní metodik prevence rizikového chování vykonává činnosti – metodické, koordinační, informační a poradenské. 

 Řeší zejména tyto nežádoucí jevy: 

 • záškoláctví 

 • šikanu a kyberšikanu 

 • rasismus a xenofobii 

 • vandalismus a agresivitu 

 • netolismus  

 • užívání návykových a psychotropních látek  

 • rizikové sexuální chování 

 • rizika školního neúspěchu aj. 

Využívá zejména těchto ochranných faktorů: 

 • pečující, podporující a zdravé školní prostředí (informace, sociální dovednosti, hodnotový systém, diskuse) 

 • jasná a srozumitelná pravidla 

 • porozumění chování a dynamice vývoje dětí 

 • děti jsou zahrnuty do rozhodování na školním dění 

 • zodpovědnost ke školním věcem a povinnostem 

 

Speciální pedagog 

Mgr. Monika Kučerová  

Kontakt: 

E: m.kucerova@zsdidaktis.cz 

T: +420 725 884 349 

Konzultační hodiny: 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Hlavní činností práce školního speciálního pedagoga je: 

 • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 • průběžná dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi 

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení 

 • nápravy poruch učení v rámci hodin českého jazyka a matematiky 

 • depistážní šetření  

 • nápravy poruch učení v rámci školní družiny 

 

Péče o nadané  

Mgr. Irena Matušková 

Kontakt: 

E: i.matuskova@zsdidaktis.cz 

T: +420 720 934 067

Konzultační hodiny: 

Prosíme o domluvení schůzky předem telefonicky nebo e-mailem. 

Hlavní činností práce speciálního pedagoga se zaměřením na péči o nadané žáky je: 

 • depistážní šetření 

 • screening nadaných dětí 

 • sledování problematiky nadání 

 • podpora a rozvoj pedagogických pracovníků v dané oblasti