Informace o činnosti školního poradenského pracoviště  

Součástí Základní školy a mateřské školy Didaktis s.r.o. je školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které poskytuje standardní poradenské služby výchovného poradce, školního metodika prevence a speciálního pedagoga. Školní poradenské pracoviště se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 SB.  

Cílem činnosti ŠPP je zajištění takového prostředí, které žákům umožní se plně a bezpečně vzdělávat s ohledem na individuální potřeby každého z nich. V případě neposkytnutí souhlasu nebude moci škola se žákem pracovat ve smyslu níže uvedených činností. O službu je možné požádat kdykoliv znovu. 

ŠPP se věnuje zejména: 

 • vytváření pozitivního klimatu školy, 

 • péči o žáky s potřebou podpůrných opatření, 

 • péči o žáky nadané, 

 • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům a zákonným zástupcům, 

 • prevenci školní neúspěšnosti, 

 • prevenci rizikových forem chování, 

 • kariérovému poradenství, 

 • řešení výchovných problémů, 

 • intervenci při aktuálních problémech, 

 • vztahovému a osobnímu poradenství atd. 

 

Mezi běžné činnosti jednotlivých odborníků patří: 

Výchovný poradce: 

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, 

 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem), 

 • zprostředkování diagnostiky specifických poruch učení u žáků, 

 • zprostředkování diagnostiky nadání žáků, 

 • prevence školní neúspěšnosti u žáků, 

 • zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 

 • podílení se na řešení výchovných problémů. 

 

Školní metodik prevence: 

 • zajištění a koordinace aktivit školy v oblasti prevence rizikového chování žáků, 

 • poskytování poradenské služby pro žáky a jejich zákonné zástupce v oblasti rizikového chování žáků, 

 • zprostředkování kontaktu na odborné pracoviště a participace na intervenci v případě výskytu rizikového chování žáků, 

 • podílení se na řešení výchovných problémů. 

 

Speciální pedagog: 

 • nápravy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 • reedukační činnost, 

 • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení, 

 • individuální konzultace pro rodiče žáků, 

 • spolupráce s učiteli a členy školního poradenského týmu. 

 

ROZCESTNÍK:

Osoby školního poradenského pracoviště 

S kým spolupracujeme 

Dokumenty školního poradenského pracoviště 

Informace k přijimacímu řízení na víceletá gymnázia a přestupu na druhý stupeň ZŠ

Školní parlament 

Schránka důvěry