Naši partneři

Při naplňování priorit, které jsme si stanovili, spolupracujeme s organizacemi, jež svými znalostmi, zkušenostmi a možnostmi přispívají k rozvoji naší školy a pomáhají udržovat její vysoký standard.

Představujeme Vám naše klíčové partnery.

 

DIDAKTIS

Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r. o. vzniklo v roce 1996 a navázalo na tradici dřívějšího nakladatelství s česko-slovenským působením. Jak napovídá sám název, zaměřuje se zejména na naučnou a pedagogickou literaturu, a to pro děti mateřských škol a žáky základních škol, středních a jazykových škol.

Vzdělávací materiály tohoto nakladatelství kladou velký důraz na motivaci – úlohy jsou v nich koncipované pomocí příběhů a zajímavých situací, které děti přirozeně vtáhnou do probíraného učiva. Nejsou postaveny na formálním drilu, ale zaměřují se na rozvoj myšlení a praktických dovedností. Žáci tak vždy znají smysl toho, co dělají.

Děti v naší škole přednostně pracují se vzdělávacími materiály nakladatelství DIDAKTIS pro 1. stupeň základní školy, včetně těch vzdělávacích materiálů, kterou jsou vyvíjeny pro šikovné a nadané žáky (viz např. pracovní sešit Koumák).


Centrum rozvoje nadaných dětí

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou rozumově nadaných dětí.

Cílem Centra je zkvalitnit vzdělávací a výchovnou péči o mimořádně nadané děti, a to mj. podporou škol při rozpoznání nadaných žáků, šířením tématu nadání mezi rodiči nadaných dětí a výzkumnými aktivitami, které povedou k přesnějšímu chápání této problematiky.

S Centrem rozvoje nadaných dětí spolupracujeme zejména při rozpoznávání nadání a péči o nadané žáky. Ve školním roce 2017/2018 jsme vystoupili na Konferenci o rozvoji nadání, pořádanou Centrem, kde jsme představili náš koncept vzdělávání nadaných žáků.

Ve spolupráci s doc. Šárkou Portešovou, která Centrum vede a současně přednáší na katedře psychologie, jsme ve školním roce 2016/2017 uspořádali pro žáky naší školy kurz rozvoje sociálně-emočních dovedností.


Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra primární pedagogiky vzdělává budoucí učitele mateřských a základních škol na 1. stupni, koordinuje praktickou přípravu studentů na školách a podílí se na realizaci pedagogických praxí.

Základní škola Didaktis umožňuje studentům této katedry, aby v ní pod dohledem zkušených učitelů realizovali svou pedagogickou praxi. Kolegyně z našeho týmu současně na Katedře primární pedagogiky externě přednáší.

 

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Projekt SYPO reaguje na současný stav, kdy v českém školství chybí ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy.

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny je odborným výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého zájmu o témata vývojové, sociální a pedagogické psychologie, psychologie osobnosti a psychologie medií.

Katedra zajišťuje výuku pedagogických a aplikovaných disciplín a poskytuje absolventům ucelený přehled o výchově a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, a to včetně didaktik některých předmětů. Koordinuje praktickou přípravu studentů, podílí se na organizaci i realizaci pedagogických praxí.
 
 

Mensa ČR

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky - jednou z nich je i Mensa České republiky.

Naše škola s Mensou úzce spolupracuje, zejména se sekcí Dětská Mensa. Cílem Dětské Mensy je dát možnost svým členům seznámit se, strávit společně trochu času a navázat přátelství s podobně laděnými dětmi a mladými lidmi. Rodičům těchto dětí umožňuje sdílení zkušeností ze života s nadanými dětmi a pomáhá jim načerpat inspiraci z různých volnočasových aktivit.

Na základě spolupráce s Mensou pořádáme v prostorách naší školy dvakrát měsíčně Klub nadaných dětí a jsme oprávněni používat titul Škola spolupracující s Mensou ČR.

 

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.

JCMM je specializované zájmové sdružení neziskového typu, založené v prosinci 2005. Je zaměřené na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji, a to zejména v oborech orientovaných na přírodní vědy, matematiku, IT, techniku a medicínu. JCMM spojuje studenty, učitele, vědce a ty, kdo chtějí své know-how předávat dál. JCMM vytváří síť talentovaných lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky. Cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.


VIDA! science centrum

Brněnské VIDA! science centrum nabízí žákům a studentům zážitky, které v nich probudí zvědavost a touhu dozvědět se víc o světě kolem nás. Připravuje programy přizpůsobené různým věkovým skupinám i vyučovacím předmětům a navazuje na školní vzdělávací programy. A protože exponáty ve VIDĚ jsou vysoce interaktivní, mohou si děti vše na vlastní kůži vyzkoušet, a tím i lépe zapamatovat.

Naše škola patří k pravidelným návštěvníkům VIDA programů.


Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

Předmětem hlavní činnosti Archeologického ústavu je vědecký výzkum archeologických pramenů, a to v oblasti pravěkých a časně středověkých dějin především na území Moravy a českého Slezska, ale v širším geografickém prostoru středního Podunají.

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 jsme spolupracovali s Archeologickým ústavem při pořádání Klubu nadaných dětí, který je částečně veden pracovníky tohoto pracoviště. Jak vypadají takové kluby, to můžete zjistit např. v této aktualitě.


Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Geografický ústav se věnuje badatelské a pedagogické činnosti v oblasti geografie a kartografie. Mladším odvětvím ústavu je geografická kartografie a geoinformatika a velkého věhlasu dosahuje i výzkum polárních oblastí, který pořádá Česká antarktická výzkumná infrastruktura.

Pracovníci Geografického ústavu zajišťovali ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 vedení řady setkání Klubu nadaných dětí v naší škole. Jedno z nich se týkalo např. problematiky polárních ledovců – aktualitu z tohoto klubu naleznete pod tímto odkazem.


Lemur dětem

Lemur je tu proto, aby dětem vysvětlil několik nepochopitelných zázraků. Jak to, že se na horách směji, když mě zebou nožičky? Jak to, že špekáček na břehu Svratky chutná líp než Happy meal u MacDonalda? Jak to, že se mi stýská po kámoších, i když je mám všechny na facebooku? Lemur je tu proto, aby dětem ukázal, že skloubení sportovních aktivit, krásné přírody a party dobrých kamarádů kolem sebe vyvolává pocity, které jim virtuální realita nikdy nenabídne, že pouze reálné prožitky a vztahy jsou nezapomenutelné.

Se společností Lemur dětem rozvíjí naše škola úspěšnou spolupráci již druhým rokem při pořádání různých sportovních kurzů. Více se dočtete např. v této aktualitě.


Lužánky - středisko volného času, Brno

LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých – vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory.

Posláním lužáneckého střediska je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především dětí a mládeže.

LOUKA – středisko volného času, konkrétně pracoviště Louka, sídlí ve stejné budově na Bzenecké 23 jako naše škola. Rodiče si tak mohou vybírat z několika desítek kroužků pro své děti. Lektoři Louky si žáky naší školy do kroužků vyzvedávají přímo ze školní družiny. Nabídku lužáneckých kroužků na Bzenecké 23 naleznete zde.

 

Liga Vozíčkářů

Každý má svůj potenciál, toho si je dobře vědoma i Liga vozíčkářů. Proto rádi podporují klienty s postižením k jejich posilování o dovednosti potřebné pro samostatnost, sebeobsluhu a integraci. Dosažení co největší soběstačnosti je pro Ligu Klíčem k samostatnosti a svobodě. Hodnoty Ligy vozíčkářů: Společný cíl, Pravda, Angažovanost, Empatie, Osobní rozvoj.