Nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování, které projednávala Rada vlády pro zdravotní rizika - 15.9.2020

 

Naleznete zde např.

Podklady k metodickému opatření pro nařizování karantény u osob které prodělaly covid-19 (formát pdf)

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám (formát pdf)

 

Aktuální informace o hygienických opatřeních v ZŠ - 10.9.2020

 

Hygienická opatření pro školní rok 2020/2021 na základě doporučení MŠMT a MZČR

 

Vstup do školy

 •  Žáci při vstupu do školy použijí dezinfekci na ruce umístěnou naproti vchodu. Bezodkladně odchází do šaten, kde si odloží obuv a použijí přezůvky. Odchází do své třídy, popř. ranní družiny.
 • Žáci 4. a 5. ročníků, kteří používají šatní skříňky, si veškeré věci a obuv uzamknou do skříňky.
 • Zákonní zástupci nevstupují do prostor školy. Výjimku tvoří rodiče žáků 1. ročníků po dobu 1.– 11. září, kdy dochází k aklimatizaci žáků na nové prostředí.
 • Zákonní zástupci žáků a ostatní osoby vstupují do školy jen v nezbytně nutných případech, na základě ohlášení – videotelefon asistentky. Při vstupu si vždy vydezinfikují ruce, nasadí roušku a použijí návleky.
 • Zákonní zástupci pro vyzvedávání dětí použijí videotelefon ŠD, popř. mobil na daného vychovatele či učitele. Na žáky čekají venku před školou nebo před vchodovými dveřmi ve 2. patře.
 • Vstup do školy je zakázán všem osobám (včetně žáků) s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, svalů, kloubů, ztráta chuti, čichu, bolest v krku). Dále viz Kroky při podezření na COVID-19.

 

Zvýšená hygienická opatření

 • Žáci si ve škole pravidelně dezinfikují/myjí a osouší ruce (po vstupu do školy, po použití toalety, před jídlem apod.).
 • Celodenně probíhá intenzivní větrání.
 • Celodenně probíhá intenzivní úklid povrchů ve společných prostorách i ve třídách (kliky, vypínače, splachovadla, dveře atd.).
 • Za příznivých klimatických podmínek se bude část výuky uskutečňovat na školní zahradě či v přilehlém parku.
 • Za příznivých klimatických podmínek bude probíhat převážná část odpolední družiny venku.
 • Dopolední svačiny probíhají v kmenové třídě, před jídlem si žáci umyjí ruce, povrch lavice bude uklizen a setřen vlhkým hadříkem s dezinfekcí.
 • Přestávky probíhají převážně v kmenových třídách, pobyt ve společných prostorách bude korigován pedagogickým dozorem. Pro společné prostory je doporučena rouška.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (v aktovce budou mít papírové kapesníky, 2 roušky, popř. dezinfekční gel či vhodné mýdlo v případě alergie na tekutou desinfekci).

 

Školní jídelna

 • Žáci vstupují do prostoru školní jídelny na vyzvání zaměstnance školy.
 • Čas obědů je zajištěn tak, aby se potkávalo co nejméně žáků.
 • Žáci si před konzumací oběda umyjí, popř. dezinfikují ruce.
 • Žáci při výdeji oběda dodržují rozestupy a dbají pokynů dohlížejícího zaměstnance školy.
 • Příbory a pití vydávají pouze zaměstnanci školní jídelny nebo školy.
 • Žáci konzumují pouze obědy vydávané školní jídelnou, není přípustné nošení a ohřívání vlastních obědů. Výjimku je možné povolit jen v případě alergie na základě potvrzení od lékaře a v případě, že ani jedno z nabízených jídel neodpovídá zdravotním požadavkům alergika.

 

Zákonní zástupci žáků a informovanost

 • Zákonní zástupci aktualizují své kontaktní údaje (telefon a mail), informace o změnách sdělí asistence vedení, popř. třídní učitelce.
 • Informace k třídním schůzkám/rodičovským kavárnám budou upřesněny v týdenních emailech a v harmonogramu školy během září.
 • Informovanost zákonných zástupců je zajištěna rozesíláním týdenních emailů třídním učitelem, hromadnými emaily od vedení školy, aktualitami na webu školy a na FB.
 • Komunikace s třídním učitelem – Škola online, mail, telefon, případně osobně – po domluvě.
 • Komunikace vedení školy s veřejností – Škola online, nástěnky a web školy, FB, hromadné maily, případně osobně – po domluvě.

 

Kroky při podezření na nákazu Covid-19

 • V případě podezření na nákazu postupujeme dle manuálu MŠMT.
 • Mezi příznaky patří teplota vyšší než 37 °C, popř. horečka, kašel, rýma, bolesti kloubů, krku, svalů, hlavy, celková schvácenost, zažívací problémy, dále viz https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi/
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák/není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Při přetrvávajících příznacích infekčního onemocnění u žáka, a dále u chronického onemocnění vč. alergií, dodá zákonný zástupce potvrzení o bezinfekčnosti od praktického lékaře či specialisty.

 

Výskyt nákazy Covid-19 ve škole

 • KHS kontaktuje školu, která se řídí jejími dalšími pokyny.
 • O rozsahu opatření (vč. karantény) rozhoduje KHS.
 • Distanční vzdělávání škola zajišťuje v případě, že je zakázána osobní přítomnost více než poloviny žáků třídy nebo skupiny.
 • Žáci mají povinnost distančně se vzdělávat.
 • Distanční vzdělávání probíhá prostřednictvím systému Škola online a aplikace Microsoft Teams.

 

Informace a postupy se mohou měnit, o změnách vás budeme pravidelně informovat, dále sledujte naše webové stánky a FB. Případné dotazy Vám zodpoví třídní učitelé nebo vedení školy.

 

V Brně 31.08.2020

 

Mgr. Kalusová Andrea

ředitelka školy