Osobnostní a sociální rozvoj dětí

Děti se u nás úspěšně rozvíjejí také díky činnostem inspirovaným arteterapií, muzikoterapií a dramatickou výchovou, které zařazujeme do vzdělávací nabídky naší mateřské školy.

Arteterapie a muzikoterapie

Arteterapií jsou inspirované především nejrůznější formy výtvarného tvoření, při kterých není důležitý výsledek, ale proces tvorby a radost z vlastní činnosti. Muzikoterapie se stejně jako arteterapie opírá o prožitek, kterého děti pod vedením učitele dosahují hrou na Orffovy hudební nástroje, hrou na tělo, hrou s vlastním hlasem a zpěvem. Tyto činnosti jsou doplněny poslechovými aktivitami, jejichž cílem je vtáhnout děti do rytmu a do slyšených zvuků a navodit stav duševního uvolnění.

Děti rozvíjené arteterapeutickými a muzikoterapeutickými aktivitami se osobnostně lépe rozvíjejí, upevňují si zdravé sebevědomí, rozšiřují si obzor sebepoznání a mají lepší předpoklady pro navazování kvalitních vztahů.

Dramatická výchova

Děti předškolního věku se učí především prostřednictvím vlastních zkušeností a prožitků, získaných během interakce se skupinou vrstevníků. Díky činnostem vycházejícím z metod dramatické výchovy mohou děti v naší mateřské škole na základě hry prozkoumávat, poznávat a chápat nejrůznější mezilidské vztahy a situace a sociálně se tak rozvíjet. Nejoblíbenějšími aktivitami jsou hra v roli, dramatizace krátkých situací, oživlé obrazy a pantomimické hry.