Nadání je třeba rozvíjet

Rozumově mimořádně nadané děti jsou specifické tím, že jsou v učení  mimořádně vyspělé, v některých oblastech bývají významně napřed, rychle se učí, mají dobrou paměť, obsáhlou slovní zásobu, zvládají mnohem složitější myšlenkové operace, chápou složité souvislosti apod. Mohou se ale také potýkat s určitými nerovnoměrnostmi ve vývoji – mívají např. potíže s grafomotorikou nebo si hůře osvojují sociální dovednosti. Setkáváme se u nich také s poruchami učení nebo osobnostními zvláštnostmi jako např. poruchy autistického spektra či depresivní ladění.

I když se může na první pohled zdát, že jsou tyto děti v učení napřed a nepotřebují od učitele žádnou podporu, je to právě naopak; rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Nadaní žáci potřebují pro svůj optimální rozvoj respektující přístup učitele, argumentaci založenou na partnerské komunikaci či kontakt s vrstevníky podobného zaměření a zájmů. Rozvíjí je, když jim škola nabídne dostatek nových a zajímavých podnětů, informací a aktivit. Motivují je úkoly, u nichž znají jejich smysl. Rádi pracují s různými informačními zdroji, diskutují, vyjednávají a prezentují.

V běžné základní škole stačí nadaným dětem k úspěšnému zvládnutí základního vzdělávání mimořádně rozvinuté myšlení a výborná paměť bez nutnosti většího úsilí či učení. V průběhu dalšího studia na střední nebo vysoké škole, případně v profesním životě, se však pro ně jejich nadání stává paradoxně překážkou dalšího úspěšného rozvoje, a tím i životní spokojenosti – pokud je základní škola nenaučila s jejich darem efektivně nakládat. K tomu, aby nadaný člověk mohl své nadání v životě s úspěchem využívat, totiž potřebuje umět učit se, tj. řídit své učení, navrhovat strategii, postup řešení, hodnotit svoji práci či kontrolovat. Zdatný musí být rovněž v psychosociálních dovednostech jako trpělivost, vytrvalost, spolupráce a práce s neúspěchem, rizikem a strachem. V neposlední řadě by se měl umět také prezentovat, vyjednávat a reagovat v běžných praktických situacích.

Rodiče nadaných dětí by proto měli věnovat výběru vhodné základní školy mimořádnou pozornost. Škola, která nedokáže na potřeby těchto dětí reagovat, je může zatížit handicapem, který je bude provázet po celý život.